Parallel Bible results for 1 Timotheüs 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Timotheüs 1

SVV 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onzen Zaligmaker, en den Heere Jezus Christus, Die onze Hope is, NIV 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the command of God our Savior and of Christ Jesus our hope, SVV 2 Aan Timotheus, mijn oprechten zoon in het geloof; genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onzen Vader, en Christus Jezus, onzen Heere. NIV 2 To Timothy my true son in the faith: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. SVV 3 Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonie reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren; NIV 3 As I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer SVV 4 Noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twist vragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. NIV 4 or to devote themselves to myths and endless genealogies. Such things promote controversial speculations rather than advancing God’s work—which is by faith. SVV 5 Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof. NIV 5 The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. SVV 6 Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking; NIV 6 Some have departed from these and have turned to meaningless talk. SVV 7 Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen. NIV 7 They want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about or what they so confidently affirm. SVV 8 Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt; NIV 8 We know that the law is good if one uses it properly. SVV 9 En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, NIV 9 We also know that the law is made not for the righteous but for lawbreakers and rebels, the ungodly and sinful, the unholy and irreligious, for those who kill their fathers or mothers, for murderers, SVV 10 Den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is; NIV 10 for the sexually immoral, for those practicing homosexuality, for slave traders and liars and perjurers—and for whatever else is contrary to the sound doctrine SVV 11 Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. NIV 11 that conforms to the gospel concerning the glory of the blessed God, which he entrusted to me. SVV 12 En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende; NIV 12 I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that he considered me trustworthy, appointing me to his service. SVV 13 Die te voren een gods lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het ontwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. NIV 13 Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. SVV 14 Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. NIV 14 The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. SVV 15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. NIV 15 Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance: Christ Jesus came into the world to save sinners—of whom I am the worst. SVV 16 Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven. NIV 16 But for that very reason I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life. SVV 17 Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. NIV 17 Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen. SVV 18 Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieen, die van u voorgegaan zijn, in dezelve den goeden strijd strijdt; NIV 18 Timothy, my son, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them you may fight the battle well, SVV 19 Houdende het geloof, en een goed geweten, hetwelk sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben; NIV 19 holding on to faith and a good conscience, which some have rejected and so have suffered shipwreck with regard to the faith. SVV 20 Onder welken is Hymeneus en Alexander, die ik den satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. NIV 20 Among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice