Parallel Bible results for 1 Timotheüs 3

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Timotheüs 3

SVV 1 Dit is een getrouw woord: zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. NIV 1 Here is a trustworthy saying: Whoever aspires to be an overseer desires a noble task. SVV 2 Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren; NIV 2 Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, SVV 3 Niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig. NIV 3 not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. SVV 4 Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid; NIV 4 He must manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of full respect. SVV 5 (Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de Gemeente Gods zorg dragen?) NIV 5 (If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God’s church?) SVV 6 Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle. NIV 6 He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. SVV 7 En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen, die buiten zijn, opdat hij niet valle in smaadheid, en in den strik des duivels. NIV 7 He must also have a good reputation with outsiders, so that he will not fall into disgrace and into the devil’s trap. SVV 8 De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil-gewinzoekers; NIV 8 In the same way, deacons are to be worthy of respect, sincere, not indulging in much wine, and not pursuing dishonest gain. SVV 9 Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. NIV 9 They must keep hold of the deep truths of the faith with a clear conscience. SVV 10 En dat deze ook eerst beproefd worden, en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. NIV 10 They must first be tested; and then if there is nothing against them, let them serve as deacons. SVV 11 De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteraarsters, wakker, getrouw in alles. NIV 11 In the same way, the women are to be worthy of respect, not malicious talkers but temperate and trustworthy in everything. SVV 12 Dat de diakenen ener vrouwe mannen zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. NIV 12 A deacon must be faithful to his wife and must manage his children and his household well. SVV 13 Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelven een goeden opgang, en vele vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus. NIV 13 Those who have served well gain an excellent standing and great assurance in their faith in Christ Jesus. SVV 14 Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen; NIV 14 Although I hope to come to you soon, I am writing you these instructions so that, SVV 15 Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. NIV 15 if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God’s household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. SVV 16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. NIV 16 Beyond all question, the mystery from which true godliness springs is great: He appeared in the flesh, was vindicated by the Spirit,was seen by angels, was preached among the nations, was believed on in the world, was taken up in glory.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice