Parallel Bible results for 2 Thessalonicenzen 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Thessalonicenzen 1

SVV 1 Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, welke is in God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus: NIV 1 Paul, Silas and Timothy, To the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ: SVV 2 Genade zij u, en vrede, van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. NIV 2 Grace and peace to you from God the Father and the Lord Jesus Christ. SVV 3 Wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast, en dat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander overvloedig wordt; NIV 3 We ought always to thank God for you, brothers and sisters, and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love all of you have for one another is increasing. SVV 4 Alzo dat wij zelven van u roemen in de Gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt; NIV 4 Therefore, among God’s churches we boast about your perseverance and faith in all the persecutions and trials you are enduring. SVV 5 Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor hetwelk gij ook lijdt; NIV 5 All this is evidence that God’s judgment is right, and as a result you will be counted worthy of the kingdom of God, for which you are suffering. SVV 6 Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken; NIV 6 God is just: He will pay back trouble to those who trouble you SVV 7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht; NIV 7 and give relief to you who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with his powerful angels. SVV 8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. NIV 8 He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. SVV 9 Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte, NIV 9 They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of his might SVV 10 Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in dien dag. NIV 10 on the day he comes to be glorified in his holy people and to be marveled at among all those who have believed. This includes you, because you believed our testimony to you. SVV 11 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping, en vervulle al het welbehagen Zijner goedigheid, en het werk des geloofs met kracht. NIV 11 With this in mind, we constantly pray for you, that our God may make you worthy of his calling, and that by his power he may bring to fruition your every desire for goodness and your every deed prompted by faith. SVV 12 Opdat de Naam van onzen Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, naar de genade van onzen God en den Heere Jezus Christus. NIV 12 We pray this so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, and you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice