Parallel Bible results for 2 Timotheüs 1:1-7

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Timotheüs 1:1-7

SVV 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, naar de belofte des levens, dat in Christus Jezus is, NIV 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, SVV 2 Aan Timotheus, mijn geliefden zoon: genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader, en Christus Jezus, onzen Heere. NIV 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. SVV 3 Ik dank God, Wien ik diene van mijn voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag; NIV 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers. SVV 4 Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden; NIV 4 Recalling your tears, I long to see you, so that I may be filled with joy. SVV 5 Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof, dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois, en in uw moeder Eunice; en ik ben verzekerd, dat het ook in u woont. NIV 5 I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice and, I am persuaded, now lives in you also. SVV 6 Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods, die in u is, door de oplegging mijner handen. NIV 6 For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. SVV 7 Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid. NIV 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice