Parallel Bible results for 2 Johannes 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Johannes 1

SVV 1 De ouderling aan de uitverkoren vrouwe en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik, maar ook allen, die de waarheid gekend hebben; NIV 1 The elder, To the lady chosen by God and to her children, whom I love in the truth—and not I only, but also all who know the truth— SVV 2 Om der waarheid wil, die in ons blijft, en met ons zal zijn in der eeuwigheid: NIV 2 because of the truth, which lives in us and will be with us forever: SVV 3 Genade, barmhartigheid, vrede zij met ulieden van God den Vader, en van den Heere Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. NIV 3 Grace, mercy and peace from God the Father and from Jesus Christ, the Father’s Son, will be with us in truth and love. SVV 4 Ik ben zeer verblijd geweest, dat ik van uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van den Vader. NIV 4 It has given me great joy to find some of your children walking in the truth, just as the Father commanded us. SVV 5 En nu bid ik u, uitverkoren vrouwe, niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van den beginne, namelijk dat wij elkander liefhebben. NIV 5 And now, dear lady, I am not writing you a new command but one we have had from the beginning. I ask that we love one another. SVV 6 En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen. NIV 6 And this is love: that we walk in obedience to his commands. As you have heard from the beginning, his command is that you walk in love. SVV 7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. NIV 7 I say this because many deceivers, who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the antichrist. SVV 8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. NIV 8 Watch out that you do not lose what we have worked for, but that you may be rewarded fully. SVV 9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. NIV 9 Anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God; whoever continues in the teaching has both the Father and the Son. SVV 10 Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet. NIV 10 If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not take them into your house or welcome them. SVV 11 Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken. NIV 11 Anyone who welcomes them shares in their wicked work. SVV 12 Ik heb veel aan ulieden te schrijven, doch ik heb niet gewild door papier en inkt; maar ik hoop tot ulieden te komen, en mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen moge zijn. NIV 12 I have much to write to you, but I do not want to use paper and ink. Instead, I hope to visit you and talk with you face to face, so that our joy may be complete. SVV 13 U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen. NIV 13 The children of your sister, who is chosen by God, send their greetings.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice