Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for 2 Kronieken 17

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Kronieken 17

SVV 1 En zijn zoon Josafat werd koning in zijn plaats, en hij sterkte zich tegen Israel. NIV 1 Jehoshaphat his son succeeded him as king and strengthened himself against Israel. SVV 2 En hij legde krijgsvolk in alle vaste steden van Juda, en legde bezettingen in het land van Juda, en in de steden van Efraim, die zijn vader Asa ingenomen had. NIV 2 He stationed troops in all the fortified cities of Judah and put garrisons in Judah and in the towns of Ephraim that his father Asa had captured. SVV 3 En de HEERE was met Josafat; want hij wandelde in de vorige wegen zijns vaders Davids, en zocht de Baals niet. NIV 3 The LORD was with Jehoshaphat because he followed the ways of his father David before him. He did not consult the Baals SVV 4 Maar hij zocht den God zijns vaders, en wandelde in Zijn geboden, en niet naar het doen van Israel. NIV 4 but sought the God of his father and followed his commands rather than the practices of Israel. SVV 5 En de HEERE bevestigde het koninkrijk in zijn hand, en gans Juda gaf Josafat geschenken; en hij had rijkdom en eer in menigte. NIV 5 The LORD established the kingdom under his control; and all Judah brought gifts to Jehoshaphat, so that he had great wealth and honor. SVV 6 En zijn hart verhief zich in de wegen des HEEREN; en hij nam verder de hoogten en de bossen uit Juda weg. NIV 6 His heart was devoted to the ways of the LORD; furthermore, he removed the high places and the Asherah poles from Judah. SVV 7 In het derde jaar nu zijner regering zond hij tot zijn vorsten, tot Ben-chail, en tot Obadja, en tot Zecharja, en tot Nathaneel, en tot Michaja, opdat men zou leren in de steden van Juda. NIV 7 In the third year of his reign he sent his officials Ben-Hail, Obadiah, Zechariah, Nethanel and Micaiah to teach in the towns of Judah. SVV 8 En met hen de Levieten, Semaja en Nethanja, en Zebadja, en Asael, en Semiramoth, en Jonathan, en Adonia, en Tobia, en Tob-Adonia de Levieten, en met hen de priesters Elisama en Joram. NIV 8 With them were certain Levites—Shemaiah, Nethaniah, Zebadiah, Asahel, Shemiramoth, Jehonathan, Adonijah, Tobijah and Tob-Adonijah—and the priests Elishama and Jehoram. SVV 9 En zij leerden in Juda, en het wetboek des HEEREN was bij hen; en zij gingen rondom in alle steden van Juda, en leerden onder het volk. NIV 9 They taught throughout Judah, taking with them the Book of the Law of the LORD; they went around to all the towns of Judah and taught the people. SVV 10 En een verschrikking des HEEREN werd over alle koninkrijken der landen, die rondom Juda waren, dat zij niet krijgden tegen Josafat. NIV 10 The fear of the LORD fell on all the kingdoms of the lands surrounding Judah, so that they did not go to war against Jehoshaphat. SVV 11 En van de Filistijnen brachten zij Josafat geschenken met het opgelegde geld; ook brachten hem de Arabieren klein vee, zeven duizend en zevenhonderd rammen, en zeven duizend en zevenhonderd bokken. NIV 11 Some Philistines brought Jehoshaphat gifts and silver as tribute, and the Arabs brought him flocks: seven thousand seven hundred rams and seven thousand seven hundred goats. SVV 12 Alzo nam Josafat toe, en werd ten hoogste groot; daartoe bouwde hij in Juda burchten en schatsteden. NIV 12 Jehoshaphat became more and more powerful; he built forts and store cities in Judah SVV 13 En hij had veel werks in de steden van Juda, en krijgslieden, kloeke helden in Jeruzalem. NIV 13 and had large supplies in the towns of Judah. He also kept experienced fighting men in Jerusalem. SVV 14 Dit nu is hun telling, naar de huizen hunner vaderen. In Juda waren oversten der duizenden: Adna de overste, en met hem waren driehonderd duizend kloeke helden. NIV 14 Their enrollment by families was as follows: From Judah, commanders of units of 1,000: Adnah the commander, with 300,000 fighting men; SVV 15 Naast hem nu was de overste Johanan; en met hem waren tweehonderd tachtig duizend; NIV 15 next, Jehohanan the commander, with 280,000; SVV 16 En naast hem was Amasia, de zoon van Zichri, die zich vrijwillig den HEERE overgegeven had; en met hem waren tweehonderd duizend kloeke helden. NIV 16 next, Amasiah son of Zikri, who volunteered himself for the service of the LORD, with 200,000. SVV 17 En uit Benjamin was Eljada, een kloek held; en met hem tweehonderd duizend, die met boog en schild gewapend waren. NIV 17 From Benjamin: Eliada, a valiant soldier, with 200,000 men armed with bows and shields; SVV 18 En naast hem was Jozabad; en met hem waren honderd en tachtig duizend, ten krijge toegerust. NIV 18 next, Jehozabad, with 180,000 men armed for battle. SVV 19 Dezen waren in den dienst des konings; behalve degenen, die de koning in de vaste steden door gans Juda gezet had. NIV 19 These were the men who served the king, besides those he stationed in the fortified cities throughout Judah.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice