Parallel Bible results for 2 Kronieken 19

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Kronieken 19

SVV 1 En Josafat, de koning van Juda, keerde met vrede weder naar zijn huis te Jeruzalem. NIV 1 When Jehoshaphat king of Judah returned safely to his palace in Jerusalem, SVV 2 En Jehu, de zoon van Hanani, de ziener, ging uit, hem tegen, en zeide tot den koning Josafat: Zoudt gij den goddeloze helpen, en die den HEERE haten, liefhebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des HEEREN grote toornigheid. NIV 2 Jehu the seer, the son of Hanani, went out to meet him and said to the king, “Should you help the wicked and love those who hate the LORD? Because of this, the wrath of the LORD is on you. SVV 3 Evenwel goede dingen zijn bij u gevonden; want gij hebt de bossen uit het land weggedaan, en uw hart gericht om God te zoeken. NIV 3 There is, however, some good in you, for you have rid the land of the Asherah poles and have set your heart on seeking God.” SVV 4 Josafat nu woonde in Jeruzalem; en hij toog wederom uit door het volk, van Ber-seba af tot het gebergte van Efraim toe, en deed hen wederkeren tot den HEERE, hunner vaderen God. NIV 4 Jehoshaphat lived in Jerusalem, and he went out again among the people from Beersheba to the hill country of Ephraim and turned them back to the LORD, the God of their ancestors. SVV 5 En hij stelde richters in het land, in alle vaste steden van Juda, van stad tot stad. NIV 5 He appointed judges in the land, in each of the fortified cities of Judah. SVV 6 En hij zeide tot de richters: Ziet wat gij doet, want gij houdt het gericht niet den mens, maar den HEERE; en Hij is bij u in de zaak van het gericht. NIV 6 He told them, “Consider carefully what you do, because you are not judging for mere mortals but for the LORD, who is with you whenever you give a verdict. SVV 7 Nu dan, de verschrikking des HEEREN zij op ulieden; neemt waar, en doet het; want bij den HEERE, onzen God, is geen onrecht, noch aanneming van personen, noch ontvanging van geschenken. NIV 7 Now let the fear of the LORD be on you. Judge carefully, for with the LORD our God there is no injustice or partiality or bribery.” SVV 8 Daartoe stelde Josafat ook te Jeruzalem enige van de Levieten, en van de priesteren, en van de hoofden der vaderen van Israel, over het gericht des HEEREN, en over rechtsgeschillen, als zij weder te Jeruzalem gekomen waren. NIV 8 In Jerusalem also, Jehoshaphat appointed some of the Levites, priests and heads of Israelite families to administer the law of the LORD and to settle disputes. And they lived in Jerusalem. SVV 9 En hij gebood hun, zeggende: Doet alzo in de vreze des HEEREN, met getrouwheid en met een volkomen hart. NIV 9 He gave them these orders: “You must serve faithfully and wholeheartedly in the fear of the LORD. SVV 10 En in alle geschil, hetwelk van uw broederen, die in hun steden wonen, tot u zal komen, tussen bloed en bloed, tussen wet en gebod, en inzettingen en rechten, zo vermaant hen, dat zij niet schuldig worden aan den HEERE, en een grote toornigheid over u en over uw broederen zij; doet alzo, en gij zult niet schuldig worden. NIV 10 In every case that comes before you from your people who live in the cities—whether bloodshed or other concerns of the law, commands, decrees or regulations—you are to warn them not to sin against the LORD; otherwise his wrath will come on you and your people. Do this, and you will not sin. SVV 11 En ziet, Amarja, den hoofdpriester, is over u in alle zaak des HEEREN; en Zebadja, de zoon van Ismael, de vorst van het huis van Juda, in alle zaak des konings; ook zijn de ambtlieden, de Levieten, voor uw aangezicht; weest sterk en doet het, en de HEERE zal met den goede zijn. NIV 11 “Amariah the chief priest will be over you in any matter concerning the LORD, and Zebadiah son of Ishmael, the leader of the tribe of Judah, will be over you in any matter concerning the king, and the Levites will serve as officials before you. Act with courage, and may the LORD be with those who do well.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice