Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for 2 Thessalonicenzen 3

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Thessalonicenzen 3

SVV 1 Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u; NIV 1 As for other matters, brothers and sisters, pray for us that the message of the Lord may spread rapidly and be honored, just as it was with you. SVV 2 En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet aller. NIV 2 And pray that we may be delivered from wicked and evil people, for not everyone has faith. SVV 3 Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren van den boze. NIV 3 But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one. SVV 4 En wij vertrouwen van u in den Heere, dat gij, hetgeen wij u bevelen, ook doet, en doen zult. NIV 4 We have confidence in the Lord that you are doing and will continue to do the things we command. SVV 5 Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus. NIV 5 May the Lord direct your hearts into God’s love and Christ’s perseverance. SVV 6 En wij bevelen u, broeders, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijk broeder, die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting, die hij van ons ontvangen heeft. NIV 6 In the name of the Lord Jesus Christ, we command you, brothers and sisters, to keep away from every believer who is idle and disruptive and does not live according to the teaching you received from us. SVV 7 Want gijzelven weet, hoe men ons behoort na te volgen; want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u; NIV 7 For you yourselves know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you, SVV 8 En wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn; NIV 8 nor did we eat anyone’s food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling so that we would not be a burden to any of you. SVV 9 Niet, dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelven u geven zouden tot een voorbeeld, om ons na te volgen. NIV 9 We did this, not because we do not have the right to such help, but in order to offer ourselves as a model for you to imitate. SVV 10 Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat, zo iemand niet wil werken, hij ook niet ete. NIV 10 For even when we were with you, we gave you this rule: “The one who is unwilling to work shall not eat.” SVV 11 Want wij horen, dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende. NIV 11 We hear that some among you are idle and disruptive. They are not busy; they are busybodies. SVV 12 Doch de zodanigen bevelen en vermanen wij door onzen Heere Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende, hun eigen brood eten. NIV 12 Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the food they eat. SVV 13 En gij, broeders, vertraagt niet in goed te doen. NIV 13 And as for you, brothers and sisters, never tire of doing what is good. SVV 14 Maar indien iemand ons woord, door deze brief geschreven, niet gehoorzaam is, tekent dien; en vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worde; NIV 14 Take special note of anyone who does not obey our instruction in this letter. Do not associate with them, in order that they may feel ashamed. SVV 15 En houdt hem niet als een vijand, maar vermaant hem als een broeder. NIV 15 Yet do not regard them as an enemy, but warn them as you would a fellow believer. SVV 16 De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen. NIV 16 Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you. SVV 17 De groetenis met mijn hand, van Paulus; hetwelk is een teken in iederen zendbrief; alzo schrijf ik. NIV 17 I, Paul, write this greeting in my own hand, which is the distinguishing mark in all my letters. This is how I write. SVV 18 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. NIV 18 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice