Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for 2 Timotheüs 2

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Timotheüs 2

SVV 1 Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is; NIV 1 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. SVV 2 En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. NIV 2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. SVV 3 Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. NIV 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. SVV 4 Niemand, die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft. NIV 4 No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. SVV 5 En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. NIV 5 Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor’s crown except by competing according to the rules. SVV 6 De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. NIV 6 The hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. SVV 7 Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen. NIV 7 Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this. SVV 8 Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie; NIV 8 Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my gospel, SVV 9 Om hetwelk ik verdrukkingen lijde tot de banden toe, als een kwaaddoener; maar het Woord Gods is niet gebonden. NIV 9 for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal. But God’s word is not chained. SVV 10 Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. NIV 10 Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus, with eternal glory. SVV 11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven; NIV 11 Here is a trustworthy saying: If we died with him, we will also live with him; SVV 12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; NIV 12 if we endure, we will also reign with him. If we disown him, he will also disown us; SVV 13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. NIV 13 if we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. SVV 14 Breng deze dingen in gedachtenis, en betuig voor den Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders. NIV 14 Keep reminding God’s people of these things. Warn them before God against quarreling about words; it is of no value, and only ruins those who listen. SVV 15 Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. NIV 15 Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. SVV 16 Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. NIV 16 Avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly. SVV 17 En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; onder welke is Hymeneus en Filetus; NIV 17 Their teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, SVV 18 Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding alrede geschied is, en verkeren sommiger geloof. NIV 18 who have departed from the truth. They say that the resurrection has already taken place, and they destroy the faith of some. SVV 19 Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. NIV 19 Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” SVV 20 Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten; en sommige ter ere, maar sommige ter onere. NIV 20 In a large house there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay; some are for special purposes and some for common use. SVV 21 Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid. NIV 21 Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the Master and prepared to do any good work. SVV 22 Maar vlied de begeerlijkheden der jonkheid; en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met degenen, die den Heere aanroepen uit een rein hart. NIV 22 Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. SVV 23 En verwerp de vragen, die dwaas en zonder lering zijn, wetende, dat zij twistingen voortbrengen. NIV 23 Don’t have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. SVV 24 En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen; NIV 24 And the Lord’s servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. SVV 25 Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid; NIV 25 Opponents must be gently instructed, in the hope that God will grant them repentance leading them to a knowledge of the truth, SVV 26 En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil. NIV 26 and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice