Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for 3 Johannes 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

3 Johannes 1

SVV 1 De ouderling aan den geliefden Gajus, welken ik in waarheid liefheb. NIV 1 The elder, To my dear friend Gaius, whom I love in the truth. SVV 2 Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. NIV 2 Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. SVV 3 Want ik ben zeer verblijd geweest, als de broeders kwamen, en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt. NIV 3 It gave me great joy when some believers came and testified about your faithfulness to the truth, telling how you continue to walk in it. SVV 4 Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. NIV 4 I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. SVV 5 Geliefde, gij doet trouwelijk, in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen, NIV 5 Dear friend, you are faithful in what you are doing for the brothers and sisters, even though they are strangers to you. SVV 6 Die getuigd hebben van uw liefde, in de tegenwoordigheid der Gemeente; welken indien gij geleide doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij weldoen. NIV 6 They have told the church about your love. Please send them on their way in a manner that honors God. SVV 7 Want zij zijn voor Zijn Naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen. NIV 7 It was for the sake of the Name that they went out, receiving no help from the pagans. SVV 8 Wij dan zijn schuldig de zodanigen te ontvangen, opdat wij medearbeiders mogen worden der waarheid. NIV 8 We ought therefore to show hospitality to such people so that we may work together for the truth. SVV 9 Ik heb aan de Gemeente geschreven; maar Diotrefes, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. NIV 9 I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will not welcome us. SVV 10 Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken, die hij doet, met boze woorden snaterende tegen ons; en hiermede niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet, en verhindert degenen, die het willen doen, en werpt ze uit de Gemeente. NIV 10 So when I come, I will call attention to what he is doing, spreading malicious nonsense about us. Not satisfied with that, he even refuses to welcome other believers. He also stops those who want to do so and puts them out of the church. SVV 11 Geliefde, volgt het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God; maar die kwaad doet, heeft God niet gezien. NIV 11 Dear friend, do not imitate what is evil but what is good. Anyone who does what is good is from God. Anyone who does what is evil has not seen God. SVV 12 Aan Demetrius wordt getuigenis gegeven van allen, en van de waarheid zelve; en wij getuigen ook, en gij weet, dat onze getuigenis waarachtig is. NIV 12 Demetrius is well spoken of by everyone—and even by the truth itself. We also speak well of him, and you know that our testimony is true. SVV 13 Ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen; NIV 13 I have much to write you, but I do not want to do so with pen and ink. SVV 14 Maar ik hoop u haast te zien, en wij zullen mond tot mond spreken. [ (III John 1:15) Vrede zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden met name. ] NIV 14 I hope to see you soon, and we will talk face to face. Peace to you. The friends here send their greetings. Greet the friends there by name.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice