Parallel Bible results for Efeziërs 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Efeziërs 1

SVV 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus: NIV 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, To God’s holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus: SVV 2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. NIV 2 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. SVV 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. NIV 3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. SVV 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; NIV 4 For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love SVV 5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. NIV 5 he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will— SVV 6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde; NIV 6 to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the One he loves. SVV 7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, NIV 7 In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God’s grace SVV 8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; NIV 8 that he lavished on us. With all wisdom and understanding, SVV 9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. NIV 9 he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ, SVV 10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; NIV 10 to be put into effect when the times reach their fulfillment—to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. SVV 11 In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil; NIV 11 In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, SVV 12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. NIV 12 in order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of his glory. SVV 13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; NIV 13 And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, SVV 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid. NIV 14 who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God’s possession—to the praise of his glory. SVV 15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, NIV 15 For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God’s people, SVV 16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; NIV 16 I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. SVV 17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; NIV 17 I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better. SVV 18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; NIV 18 I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people, SVV 19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, NIV 19 and his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength SVV 20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; NIV 20 he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, SVV 21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; NIV 21 far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age but also in the one to come. SVV 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; NIV 22 And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, SVV 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. NIV 23 which is his body, the fullness of him who fills everything in every way.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice