Parallel Bible results for Efeziërs 3

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Efeziërs 3

SVV 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. NIV 1 For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles— SVV 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; NIV 2 Surely you have heard about the administration of God’s grace that was given to me for you, SVV 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; NIV 3 that is, the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. SVV 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), NIV 4 In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, SVV 5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; NIV 5 which was not made known to people in other generations as it has now been revealed by the Spirit to God’s holy apostles and prophets. SVV 6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; NIV 6 This mystery is that through the gospel the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. SVV 7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht. NIV 7 I became a servant of this gospel by the gift of God’s grace given me through the working of his power. SVV 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, NIV 8 Although I am less than the least of all the Lord’s people, this grace was given me: to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ, SVV 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; NIV 9 and to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God, who created all things. SVV 10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; NIV 10 His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, SVV 11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere; NIV 11 according to his eternal purpose that he accomplished in Christ Jesus our Lord. SVV 12 In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem. NIV 12 In him and through faith in him we may approach God with freedom and confidence. SVV 13 Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelke is uw heerlijkheid. NIV 13 I ask you, therefore, not to be discouraged because of my sufferings for you, which are your glory. SVV 14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieen tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, NIV 14 For this reason I kneel before the Father, SVV 15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, NIV 15 from whom every family in heaven and on earth derives its name. SVV 16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; NIV 16 I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, SVV 17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; NIV 17 so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, SVV 18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, NIV 18 may have power, together with all the Lord’s holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, SVV 19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. NIV 19 and to know this love that surpasses knowledge—that you may be filled to the measure of all the fullness of God. SVV 20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, NIV 20 Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, SVV 21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. NIV 21 to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, for ever and ever! Amen.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice