Download Our New Romans Study Guide When You Subscribe to BST PLUS!

Parallel Bible results for Esther 10

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Esther 10

SVV 1 Daarna legde de koning Ahasveros schatting op het land, en de eilanden der zee. NIV 1 King Xerxes imposed tribute throughout the empire, to its distant shores. SVV 2 Al de werken nu zijner macht en zijns gewelds, en de verklaring der grootheid van Mordechai, denwelken de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medie en Perzie? NIV 2 And all his acts of power and might, together with a full account of the greatness of Mordecai, whom the king had promoted, are they not written in the book of the annals of the kings of Media and Persia? SVV 3 Want de Jood Mordechai was de tweede bij den koning Ahasveros, en groot bij de Joden, en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk, en sprekende voor den welstand van zijn ganse zaad. NIV 3 Mordecai the Jew was second in rank to King Xerxes, preeminent among the Jews, and held in high esteem by his many fellow Jews, because he worked for the good of his people and spoke up for the welfare of all the Jews.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice