Parallel Bible results for Galaten 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Galaten 1

SVV 1 Paulus, een apostel,, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft), NIV 1 Paul, an apostle—sent not from men nor by a man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead— SVV 2 En al de broeders, die met mij zijn, aan de Gemeenten van Galatie: NIV 2 and all the brothers and sisters with me, To the churches in Galatia: SVV 3 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus; NIV 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ, SVV 4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; NIV 4 who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father, SVV 5 Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. NIV 5 to whom be glory for ever and ever. Amen. SVV 6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; NIV 6 I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel— SVV 7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. NIV 7 which is really no gospel at all. Evidently some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. SVV 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. NIV 8 But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preached to you, let them be under God’s curse! SVV 9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. NIV 9 As we have already said, so now I say again: If anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God’s curse! SVV 10 Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. NIV 10 Am I now trying to win the approval of human beings, or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. SVV 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. NIV 11 I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preached is not of human origin. SVV 12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. NIV 12 I did not receive it from any man, nor was I taught it; rather, I received it by revelation from Jesus Christ. SVV 13 Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de Gemeente Gods vervolgde, en dezelve verwoestte; NIV 13 For you have heard of my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. SVV 14 En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. NIV 14 I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people and was extremely zealous for the traditions of my fathers. SVV 15 Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade, NIV 15 But when God, who set me apart from my mother’s womb and called me by his grace, was pleased SVV 16 Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed; NIV 16 to reveal his Son in me so that I might preach him among the Gentiles, my immediate response was not to consult any human being. SVV 17 En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen, die voor mij apostelen waren; maar ik ging henen naar Arabie, en keerde wederom naar Damaskus. NIV 17 I did not go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was, but I went into Arabia. Later I returned to Damascus. SVV 18 Daarna kwam ik na drie jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij hem vijftien dagen. NIV 18 Then after three years, I went up to Jerusalem to get acquainted with Cephas and stayed with him fifteen days. SVV 19 En zag geen ander van de apostelen, dan Jakobus, den broeder des Heeren. NIV 19 I saw none of the other apostles—only James, the Lord’s brother. SVV 20 Hetgeen nu ik u schrijf, ziet, ik getuig voor God, dat ik niet lieg! NIV 20 I assure you before God that what I am writing you is no lie. SVV 21 Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrie en van Cilicie. NIV 21 Then I went to Syria and Cilicia. SVV 22 En ik was van aangezicht onbekend aan de Gemeenten in Judea, die in Christus zijn. NIV 22 I was personally unknown to the churches of Judea that are in Christ. SVV 23 Maar zij hadden alleenlijk gehoord, dat men zeide: Degene, die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, hetwelk hij eertijds verwoestte. NIV 23 They only heard the report: “The man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy.” SVV 24 En zij verheerlijkten God in mij. NIV 24 And they praised God because of me.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice