Parallel Bible results for Galaten 6

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Galaten 6

SVV 1 Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. NIV 1 Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. SVV 2 Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. NIV 2 Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. SVV 3 Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed. NIV 3 If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. SVV 4 Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen. NIV 4 Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else, SVV 5 Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. NIV 5 for each one should carry their own load. SVV 6 En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst. NIV 6 Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. SVV 7 Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. NIV 7 Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows. SVV 8 Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien. NIV 8 Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction; whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. SVV 9 Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. NIV 9 Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. SVV 10 Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. NIV 10 Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. SVV 11 Ziet, hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand. NIV 11 See what large letters I use as I write to you with my own hand! SVV 12 Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. NIV 12 Those who want to impress people by means of the flesh are trying to compel you to be circumcised. The only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ. SVV 13 Want ook zijzelven, die besneden worden, houden de wet niet; maar zij willen, dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. NIV 13 Not even those who are circumcised keep the law, yet they want you to be circumcised that they may boast about your circumcision in the flesh. SVV 14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. NIV 14 May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. SVV 15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel. NIV 15 Neither circumcision nor uncircumcision means anything; what counts is the new creation. SVV 16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israel Gods. NIV 16 Peace and mercy to all who follow this rule—to the Israel of God. SVV 17 Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam. NIV 17 From now on, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus. SVV 18 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen. NIV 18 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers and sisters. Amen.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice