Parallel Bible results for Hosea 12

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Hosea 12

SVV 1 Die van Efraim hebben Mij omsingeld met leugen, en het huis Israels met bedrog; maar Juda heerste nog met God, en was met de heiligen getrouw. NIV 1 Ephraim feeds on the wind; he pursues the east wind all day and multiplies lies and violence. He makes a treaty with Assyria and sends olive oil to Egypt. SVV 2 Efraim weidt zich met wind, en jaagt den oostenwind na; den gansen dag vermenigvuldigt hij leugen en verwoesting; en zij maken verbond met Assur, en de olie wordt naar Egypte gevoerd. NIV 2 The LORD has a charge to bring against Judah; he will punish Jacob according to his ways and repay him according to his deeds. SVV 3 Ook heeft de HEERE een twist met Juda, en Hij zal bezoeking doen over Jakob naar zijn wegen, naar zijn handelingen zal Hij hem vergelden. NIV 3 In the womb he grasped his brother’s heel; as a man he struggled with God. SVV 4 In moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen; en in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. NIV 4 He struggled with the angel and overcame him; he wept and begged for his favor. He found him at Bethel and talked with him there— SVV 5 Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen den Engel, en overmocht Hem; hij weende en smeekte Hem. Te Beth-El vond hij Hem, en aldaar sprak Hij met ons; NIV 5 the LORD God Almighty, the LORD is his name! SVV 6 Namelijk, de HEERE, de God der heirscharen; HEERE is Zijn gedenknaam. NIV 6 But you must return to your God; maintain love and justice, and wait for your God always. SVV 7 Gij dan, bekeer u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht, en wacht geduriglijk op uw God. NIV 7 The merchant uses dishonest scales and loves to defraud. SVV 8 In des koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal, hij bemint te verdrukken; NIV 8 Ephraim boasts, “I am very rich; I have become wealthy. With all my wealth they will not find in me any iniquity or sin.” SVV 9 Nog zegt Efraim: Evenwel ben ik rijk geworden, ik heb mij groot goed verkregen; in al mijn arbeid zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden, die zonde zij. NIV 9 “I have been the LORD your God ever since you came out of Egypt; I will make you live in tents again, as in the days of your appointed festivals. SVV 10 Maar Ik ben de HEERE, uw God, van Egypteland af; Ik zal u nog in tenten doen wonen, als in de dagen der samenkomst; NIV 10 I spoke to the prophets, gave them many visions and told parables through them.” SVV 11 En Ik zal spreken tot de profeten, en Ik zal het gezicht vermenigvuldigen; en door den dienst der profeten zal Ik gelijkenissen voorstellen. NIV 11 Is Gilead wicked? Its people are worthless! Do they sacrifice bulls in Gilgal? Their altars will be like piles of stones on a plowed field. SVV 12 Zekerlijk is Gilead ongerechtigheid, zij zijn enkel ijdelheid; te Gilgal offeren zij ossen, ja, hun altaren zijn als steen hopen op de voren der velden. NIV 12 Jacob fled to the country of Aram ; Israel served to get a wife, and to pay for her he tended sheep. SVV 13 Jakob vlood toch naar het veld van Syrie, en Israel diende om een vrouw, en hoedde om een vrouw. NIV 13 The LORD used a prophet to bring Israel up from Egypt, by a prophet he cared for him. SVV 14 Maar de HEERE voerde Israel op uit Egypte door een profeet, en door een profeet werd hij gehoed. [ (Hosea 12:15) Efraim daarentegen heeft Hen zeer bitterlijk vertoornd; daarom zal Hij zijn bloed op hem laten, en zijn Heere zal hem zijn smaad vergelden. ] NIV 14 But Ephraim has aroused his bitter anger; his Lord will leave on him the guilt of his bloodshed and will repay him for his contempt.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice