Parallel Bible results for Hosea 14

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Hosea 14

SVV 1 Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God; zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd, en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. NIV 1 Return, Israel, to the LORD your God. Your sins have been your downfall! SVV 2 Bekeer u, o Israel! tot den HEERE, uw God, toe; want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. NIV 2 Take words with you and return to the LORD. Say to him: “Forgive all our sins and receive us graciously, that we may offer the fruit of our lips. SVV 3 Neem deze woorden met u, en bekeer u tot den HEERE; zeg tot Hem: Neem weg alle ongerechtigheid, en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onzer lippen. NIV 3 Assyria cannot save us; we will not mount warhorses. We will never again say ‘Our gods’ to what our own hands have made, for in you the fatherless find compassion.” SVV 4 Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden, en tot het werk onzer handen niet meer zeggen: Gij zijt onze God. Immers zal een wees bij U ontfermd worden. NIV 4 “I will heal their waywardness and love them freely, for my anger has turned away from them. SVV 5 Ik zal hunlieder afkering genezen, Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben; want Mijn toorn is van hem gekeerd. NIV 5 I will be like the dew to Israel; he will blossom like a lily. Like a cedar of Lebanon he will send down his roots; SVV 6 Ik zal Israel zijn als de dauw; hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. NIV 6 his young shoots will grow. His splendor will be like an olive tree, his fragrance like a cedar of Lebanon. SVV 7 Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms, en hij zal een reuk hebben als de Libanon. NIV 7 People will dwell again in his shade; they will flourish like the grain, they will blossom like the vine— Israel’s fame will be like the wine of Lebanon. SVV 8 Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw; zij zullen ten leven voortbrengen als koren, en bloeien als de wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. NIV 8 Ephraim, what more have I to do with idols? I will answer him and care for him. I am like a flourishing juniper; your fruitfulness comes from me.” SVV 9 Efraim! wat heb Ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord, en zal op hem zien; Ik zal hem zijn als een groenende denneboom; uw vrucht is uit Mij gevonden. [ (Hosea 14:10) Wie is wijs? die versta deze dingen; wie is verstandig? die bekenne ze; want des HEEREN wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen. ] NIV 9 Who is wise? Let them realize these things. Who is discerning? Let them understand. The ways of the LORD are right; the righteous walk in them, but the rebellious stumble in them.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice