Parallel Bible results for Job 2

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Job 2

SVV 1 Wederom was er een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam, om zich voor den HEERE te stellen. NIV 1 On another day the angels came to present themselves before the LORD, and Satan also came with them to present himself before him. SVV 2 Toen zeide de HEERE tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den HEERE, en zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen. NIV 2 And the LORD said to Satan, “Where have you come from?” Satan answered the LORD, “From roaming throughout the earth, going back and forth on it.” SVV 3 En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man, oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad; en hij houdt nog vast aan zijn oprechtigheid, hoewel gij Mij tegen hem opgehitst hebt, om hem te verslinden zonder oorzaak. NIV 3 Then the LORD said to Satan, “Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him; he is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. And he still maintains his integrity, though you incited me against him to ruin him without any reason.” SVV 4 Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. NIV 4 “Skin for skin!” Satan replied. “A man will give all he has for his own life. SVV 5 Doch strek nu Uw hand uit, en tast zijn gebeente en zijn vlees aan; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen! NIV 5 But now stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face.” SVV 6 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven. NIV 6 The LORD said to Satan, “Very well, then, he is in your hands; but you must spare his life.” SVV 7 Toen ging de satan uit van het aangezicht des HEEREN, en sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool af tot zijn schedel toe. NIV 7 So Satan went out from the presence of the LORD and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. SVV 8 En hij nam zich een potscherf, om zich daarmede te schrabben, en hij zat neder in het midden der as. NIV 8 Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. SVV 9 Toen zeide zijn huisvrouw tot hem: Houdt gij nog vast aan uw oprechtigheid? Zegen God, en sterf. NIV 9 His wife said to him, “Are you still maintaining your integrity? Curse God and die!” SVV 10 Maar hij zeide tot haar: Gij spreekt als een der zottinnen spreekt; ja, zouden wij het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. NIV 10 He replied, “You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God, and not trouble?” In all this, Job did not sin in what he said. SVV 11 Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad, dat over hem gekomen was, kwamen zij, ieder uit zijn plaats, Elifaz, de Themaniet, en Bildad, de Suhiet, en Zofar, de Naamathiet; en zij waren het eens geworden, dat zij kwamen om hem te beklagen, en om hem te vertroosten. NIV 11 When Job’s three friends, Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite and Zophar the Naamathite, heard about all the troubles that had come upon him, they set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. SVV 12 En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet, en hieven hun stem op, en weenden; daartoe scheurden zij een ieder zijn mantel, en strooiden stof op hun hoofden naar den hemel. NIV 12 When they saw him from a distance, they could hardly recognize him; they began to weep aloud, and they tore their robes and sprinkled dust on their heads. SVV 13 Alzo zaten zij met hem op de aarde, zeven dagen en zeven nachten; en niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen, dat de smart zeer groot was. NIV 13 Then they sat on the ground with him for seven days and seven nights. No one said a word to him, because they saw how great his suffering was.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice