Parallel Bible results for Job 4

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Job 4

SVV 1 Toen antwoordde Elifaz, de Themaniet, en zeide: NIV 1 Then Eliphaz the Temanite replied: SVV 2 Zo wij een woord opnemen tegen u, zult gij verdrietig zijn? Nochtans wie zal zich van woorden kunnen onthouden? NIV 2 “If someone ventures a word with you, will you be impatient? But who can keep from speaking? SVV 3 Zie, gij hebt velen onderwezen, en gij hebt slappe handen gesterkt; NIV 3 Think how you have instructed many, how you have strengthened feeble hands. SVV 4 Uw woorden hebben den struikelende opgericht, en de krommende knieen hebt gij vastgesteld; NIV 4 Your words have supported those who stumbled; you have strengthened faltering knees. SVV 5 Maar nu komt het aan u, en gij zijt verdrietig; het raakt tot u, en gij wordt beroerd. NIV 5 But now trouble comes to you, and you are discouraged; it strikes you, and you are dismayed. SVV 6 Was niet uw vreze Gods uw hoop, en de oprechtheid uwer wegen uw verwachting? NIV 6 Should not your piety be your confidence and your blameless ways your hope? SVV 7 Gedenk toch, wie is de onschuldige, die vergaan zij; en waar zijn de oprechten verdelgd? NIV 7 “Consider now: Who, being innocent, has ever perished? Where were the upright ever destroyed? SVV 8 Maar gelijk als ik gezien heb: die ondeugd ploegen, en moeite zaaien, maaien dezelve. NIV 8 As I have observed, those who plow evil and those who sow trouble reap it. SVV 9 Van den adem Gods vergaan zij, en van het geblaas van Zijn neus worden zij verdaan. NIV 9 At the breath of God they perish; at the blast of his anger they are no more. SVV 10 De brulling des leeuws, en de stem des fellen leeuws, en de tanden der jonge leeuwen worden verbroken. NIV 10 The lions may roar and growl, yet the teeth of the great lions are broken. SVV 11 De oude leeuw vergaat, omdat er geen roof is, en de jongens eens oudachtigen leeuws worden verstrooid. NIV 11 The lion perishes for lack of prey, and the cubs of the lioness are scattered. SVV 12 Voorts is tot mij een woord heimelijk gebracht, en mijn oor heeft een weinigje daarvan gevat; NIV 12 “A word was secretly brought to me, my ears caught a whisper of it. SVV 13 Onder de gedachten van de gezichten des nachts, als diepe slaap valt op de mensen; NIV 13 Amid disquieting dreams in the night, when deep sleep falls on people, SVV 14 Kwam mij schrik en beving over, en verschrikte de veelheid mijner beenderen. NIV 14 fear and trembling seized me and made all my bones shake. SVV 15 Toen ging voorbij mijn aangezicht een geest; hij deed het haar mijns vleses te berge rijzen. NIV 15 A spirit glided past my face, and the hair on my body stood on end. SVV 16 Hij stond, doch ik kende zijn gedaante niet; een beeltenis was voor mijn ogen; er was stilte, en ik hoorde een stem, zeggende: NIV 16 It stopped, but I could not tell what it was. A form stood before my eyes, and I heard a hushed voice: SVV 17 Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn Maker? NIV 17 ‘Can a mortal be more righteous than God? Can even a strong man be more pure than his Maker? SVV 18 Zie, op Zijn knechten zou Hij niet vertrouwen; hoewel Hij in Zijn engelen klaarheid gesteld heeft. NIV 18 If God places no trust in his servants, if he charges his angels with error, SVV 19 Hoeveel te min op degenen, die lemen huizen bewonen, welker grondslag in het stof is? Zij worden verbrijzeld voor de motten. NIV 19 how much more those who live in houses of clay, whose foundations are in the dust, who are crushed more readily than a moth! SVV 20 Van den morgen tot den avond worden zij vermorzeld; zonder dat men er acht op slaat, vergaan zij in eeuwigheid. NIV 20 Between dawn and dusk they are broken to pieces; unnoticed, they perish forever. SVV 21 Verreist niet hun uitnemendheid met hen? Zij sterven, maar niet in wijsheid. NIV 21 Are not the cords of their tent pulled up, so that they die without wisdom?’

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice