Parallel Bible results for Johannes 16

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 16

SVV 1 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet geergerd wordt. NIV 1 “All this I have told you so that you will not fall away. SVV 2 Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een iegelijk, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen. NIV 2 They will put you out of the synagogue; in fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God. SVV 3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch Mij. NIV 3 They will do such things because they have not known the Father or me. SVV 4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelve moogt gedenken, dat Ik ze u gezegd heb; doch deze dingen heb Ik u van het begin niet gezegd, omdat Ik bij ulieden was. NIV 4 I have told you this, so that when their time comes you will remember that I warned you about them. I did not tell you this from the beginning because I was with you, SVV 5 En nu ga Ik heen tot Dengene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij henen? NIV 5 but now I am going to him who sent me. None of you asks me, ‘Where are you going?’ SVV 6 Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. NIV 6 Rather, you are filled with grief because I have said these things. SVV 7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. NIV 7 But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. SVV 8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: NIV 8 When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment: SVV 9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; NIV 9 about sin, because people do not believe in me; SVV 10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; NIV 10 about righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer; SVV 11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. NIV 11 and about judgment, because the prince of this world now stands condemned. SVV 12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. NIV 12 “I have much more to say to you, more than you can now bear. SVV 13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. NIV 13 But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own; he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. SVV 14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. NIV 14 He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known to you. SVV 15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen. NIV 15 All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will receive from me what he will make known to you.” SVV 16 Een kleinen tijd, en gij zult Mij niet zien; en wederom een kleinen tijd, en gij zult Mij zien, want Ik ga heen tot den Vader. NIV 16 Jesus went on to say, “In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me.” SVV 17 Sommigen dan uit Zijn discipelen zeiden tot elkander: Wat is dit, dat Hij tot ons zegt: Een kleinen tijd, en gij zult Mij niet zien; en wederom een kleinen tijd, en gij zult Mij zien; en: Want Ik ga heen tot den Vader? NIV 17 At this, some of his disciples said to one another, “What does he mean by saying, ‘In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me,’ and ‘Because I am going to the Father’?” SVV 18 Zij zeiden dan: Wat is dit, dat Hij zegt: Een kleinen tijd? Wij weten niet, wat Hij zegt. NIV 18 They kept asking, “What does he mean by ‘a little while’? We don’t understand what he is saying.” SVV 19 Jezus dan bekende, dat zij Hem wilden vragen, en zeide tot hen: Vraagt gij daarvan onder elkander, dat Ik gezegd heb: Een kleinen tijd, en gij zult Mij niet zien, en wederom een kleinen tijd, en gij zult Mij zien? NIV 19 Jesus saw that they wanted to ask him about this, so he said to them, “Are you asking one another what I meant when I said, ‘In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me’? SVV 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat gij zult schreien, en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden; en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. NIV 20 Very truly I tell you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn to joy. SVV 21 Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, dewijl haar ure gekomen is; maar wanneer zij het kindeken gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de blijdschap, dat een mens ter wereld geboren is. NIV 21 A woman giving birth to a child has pain because her time has come; but when her baby is born she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world. SVV 22 En gij dan hebt nu wel droefheid; maar Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. NIV 22 So with you: Now is your time of grief, but I will see you again and you will rejoice, and no one will take away your joy. SVV 23 En in dien dag zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven. NIV 23 In that day you will no longer ask me anything. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. SVV 24 Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. NIV 24 Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. SVV 25 Deze dingen heb Ik door gelijkenissen tot u gesproken; maar de ure komt, dat Ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van den Vader zal verkondigen. NIV 25 “Though I have been speaking figuratively, a time is coming when I will no longer use this kind of language but will tell you plainly about my Father. SVV 26 In dien dag zult gij in Mijn Naam bidden; en Ik zeg u niet, dat Ik den Vader voor u bidden zal; NIV 26 In that day you will ask in my name. I am not saying that I will ask the Father on your behalf. SVV 27 Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat Ik van God ben uitgegaan. NIV 27 No, the Father himself loves you because you have loved me and have believed that I came from God. SVV 28 Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de wereld, en ga heen tot den Vader. NIV 28 I came from the Father and entered the world; now I am leaving the world and going back to the Father.” SVV 29 Zijn discipelen zeiden tot Hem: Zie, nu spreekt Gij vrijuit, en zegt geen gelijkenis. NIV 29 Then Jesus’ disciples said, “Now you are speaking clearly and without figures of speech. SVV 30 Nu weten wij, dat Gij alle dingen weet, en Gij hebt niet van node, dat U iemand vrage. Hierom geloven wij, dat Gij van God uitgegaan zijt. NIV 30 Now we can see that you know all things and that you do not even need to have anyone ask you questions. This makes us believe that you came from God.” SVV 31 Jezus antwoordde hun: Gelooft gij nu? NIV 31 “Do you now believe?” Jesus replied. SVV 32 Ziet, de ure komt, en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden, een iegelijk naar het zijne, en gij Mij alleen zult laten; en nochtans ben Ik niet alleen; want de Vader is met Mij. NIV 32 “A time is coming and in fact has come when you will be scattered, each to your own home. You will leave me all alone. Yet I am not alone, for my Father is with me. SVV 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. NIV 33 “I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice