Parallel Bible results for Lukas 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Lukas 1

SVV 1 Nademaal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de dingen, die onder ons volkomen zekerheid hebben; NIV 1 Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us, SVV 2 Gelijk ons overgeleverd hebben, die van den beginne zelven aanschouwers en dienaars des Woords geweest zijn; NIV 2 just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word. SVV 3 Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naarstiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theofilus! NIV 3 With this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, I too decided to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, SVV 4 Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen, waarvan gij onderwezen zijt. NIV 4 so that you may know the certainty of the things you have been taught. SVV 5 In de dagen van Herodes, den koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia; en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elizabet. NIV 5 In the time of Herod king of Judea there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly division of Abijah; his wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. SVV 6 En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk. NIV 6 Both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord’s commands and decrees blamelessly. SVV 7 En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was, en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren. NIV 7 But they were childless because Elizabeth was not able to conceive, and they were both very old. SVV 8 En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde. NIV 8 Once when Zechariah’s division was on duty and he was serving as priest before God, SVV 9 Naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te lote was gevallen, dat hij zoude ingaan in den tempel des Heeren om te reukofferen. NIV 9 he was chosen by lot, according to the custom of the priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. SVV 10 En al de menigte des volks was buiten, biddende, ten ure des reukoffers. NIV 10 And when the time for the burning of incense came, all the assembled worshipers were praying outside. SVV 11 En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechter zijde van het altaar des reukoffers. NIV 11 Then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. SVV 12 En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen. NIV 12 When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. SVV 13 Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. NIV 13 But the angel said to him: “Do not be afraid, Zechariah; your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. SVV 14 En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. NIV 14 He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth, SVV 15 Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan. NIV 15 for he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. SVV 16 En hij zal velen der kinderen Israels bekeren tot den Heere, hun God. NIV 16 He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God. SVV 17 En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. NIV 17 And he will go on before the Lord, in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the parents to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous—to make ready a people prepared for the Lord.” SVV 18 En Zacharias zeide tot den engel: Waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud, en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. NIV 18 Zechariah asked the angel, “How can I be sure of this? I am an old man and my wife is well along in years.” SVV 19 En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriel, die voor God sta, en ben uitgezonden, om tot u te spreken, en u deze dingen te verkondigen. NIV 19 The angel said to him, “I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to tell you this good news. SVV 20 En zie, gij zult zwijgen, en niet kunnen spreken, tot op den dag, dat deze dingen geschied zullen zijn; om dies wil, dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. NIV 20 And now you will be silent and not able to speak until the day this happens, because you did not believe my words, which will come true at their appointed time.” SVV 21 En het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd, dat hij zo lang vertoefde in den tempel. NIV 21 Meanwhile, the people were waiting for Zechariah and wondering why he stayed so long in the temple. SVV 22 En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken; en zij bekenden, dat hij een gezicht in den tempel gezien had. En hij wenkte hun toe, en bleef stom. NIV 22 When he came out, he could not speak to them. They realized he had seen a vision in the temple, for he kept making signs to them but remained unable to speak. SVV 23 En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. NIV 23 When his time of service was completed, he returned home. SVV 24 En na die dagen werd Elizabet, zijn vrouw, bevrucht; en zij verborg zich vijf maanden, zeggende: NIV 24 After this his wife Elizabeth became pregnant and for five months remained in seclusion. SVV 25 Alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen, in welke Hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. NIV 25 “The Lord has done this for me,” she said. “In these days he has shown his favor and taken away my disgrace among the people.” SVV 26 En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth; NIV 26 In the sixth month of Elizabeth’s pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, SVV 27 Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize Davids; en de naam der maagd was Maria. NIV 27 to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin’s name was Mary. SVV 28 En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen. NIV 28 The angel went to her and said, “Greetings, you who are highly favored! The Lord is with you.” SVV 29 En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde, hoedanig deze groetenis mocht zijn. NIV 29 Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. SVV 30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. NIV 30 But the angel said to her, “Do not be afraid, Mary; you have found favor with God. SVV 31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. NIV 31 You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. SVV 32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. NIV 32 He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, SVV 33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. NIV 33 and he will reign over Jacob’s descendants forever; his kingdom will never end.” SVV 34 En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne? NIV 34 “How will this be,” Mary asked the angel, “since I am a virgin?” SVV 35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. NIV 35 The angel answered, “The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the holy one to be born will be called the Son of God. SVV 36 En zie, Elizabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht, met een zoon, in haar ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. NIV 36 Even Elizabeth your relative is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her sixth month. SVV 37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. NIV 37 For no word from God will ever fail.” SVV 38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. NIV 38 “I am the Lord’s servant,” Mary answered. “May your word to me be fulfilled.” Then the angel left her. SVV 39 En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een stad van Juda; NIV 39 At that time Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, SVV 40 En kwam in het huis van Zacharias, en groette Elizabet. NIV 40 where she entered Zechariah’s home and greeted Elizabeth. SVV 41 En het geschiedde, als Elizabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elizabet werd vervuld met den Heiligen Geest; NIV 41 When Elizabeth heard Mary’s greeting, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. SVV 42 En riep uit met een grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uws buiks! NIV 42 In a loud voice she exclaimed: “Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear! SVV 43 En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt? NIV 43 But why am I so favored, that the mother of my Lord should come to me? SVV 44 Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik. NIV 44 As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy. SVV 45 En zalig is zij, die geloofd heeft; want de dingen, die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. NIV 45 Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill his promises to her!” SVV 46 En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere; NIV 46 And Mary said: “My soul glorifies the Lord SVV 47 En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker; NIV 47 and my spirit rejoices in God my Savior, SVV 48 Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. NIV 48 for he has been mindful of the humble state of his servant. From now on all generations will call me blessed, SVV 49 Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam. NIV 49 for the Mighty One has done great things for me— holy is his name. SVV 50 En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen. NIV 50 His mercy extends to those who fear him, from generation to generation. SVV 51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. NIV 51 He has performed mighty deeds with his arm; he has scattered those who are proud in their inmost thoughts. SVV 52 Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd. NIV 52 He has brought down rulers from their thrones but has lifted up the humble. SVV 53 Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden. NIV 53 He has filled the hungry with good things but has sent the rich away empty. SVV 54 Hij heeft Israel, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid. NIV 54 He has helped his servant Israel, remembering to be merciful SVV 55 (Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham, en zijn zaad) in eeuwigheid. NIV 55 to Abraham and his descendants forever, just as he promised our ancestors.” SVV 56 En Maria bleef bij haar omtrent drie maanden, en keerde weder tot haar huis. NIV 56 Mary stayed with Elizabeth for about three months and then returned home. SVV 57 En de tijd van Elizabet werd vervuld, dat zij baren zoude, en zij baarde een zoon. NIV 57 When it was time for Elizabeth to have her baby, she gave birth to a son. SVV 58 En die daar rondom woonden, en haar magen hoorden, dat de Heere Zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. NIV 58 Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown her great mercy, and they shared her joy. SVV 59 En het geschiedde, dat zij op den achtsten dag kwamen, om het kindeken te besnijden, en noemden het Zacharias, naar den naam zijns vaders. NIV 59 On the eighth day they came to circumcise the child, and they were going to name him after his father Zechariah, SVV 60 En zijn moeder antwoordde en zeide: Niet alzo, maar hij zal Johannes heten. NIV 60 but his mother spoke up and said, “No! He is to be called John.” SVV 61 En zij zeiden tot haar: Er is niemand in uw maagschap, die met dien naam genaamd wordt. NIV 61 They said to her, “There is no one among your relatives who has that name.” SVV 62 En zij wenkten zijn vader, hoe hij wilde, dat hij genaamd zou worden. NIV 62 Then they made signs to his father, to find out what he would like to name the child. SVV 63 En als hij een schrijftafeltje geeist had, schreef hij, zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. NIV 63 He asked for a writing tablet, and to everyone’s astonishment he wrote, “His name is John.” SVV 64 En terstond werd zijn mond geopend, en zijn tong losgemaakt; en hij sprak, God lovende. NIV 64 Immediately his mouth was opened and his tongue set free, and he began to speak, praising God. SVV 65 En er kwam vrees over allen, die rondom hen woonden; en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. NIV 65 All the neighbors were filled with awe, and throughout the hill country of Judea people were talking about all these things. SVV 66 En allen, die het hoorden, namen het ter harte, zeggende: Wat zal toch dit kindeken wezen? En de hand des Heeren was met hem. NIV 66 Everyone who heard this wondered about it, asking, “What then is this child going to be?” For the Lord’s hand was with him. SVV 67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende: NIV 67 His father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied: SVV 68 Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke; NIV 68 “Praise be to the Lord, the God of Israel, because he has come to his people and redeemed them. SVV 69 En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; NIV 69 He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David SVV 70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn; NIV 70 (as he said through his holy prophets of long ago), SVV 71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten; NIV 71 salvation from our enemies and from the hand of all who hate us— SVV 72 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond; NIV 72 to show mercy to our ancestors and to remember his holy covenant, SVV 73 En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven, NIV 73 the oath he swore to our father Abraham: SVV 74 Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze. NIV 74 to rescue us from the hand of our enemies, and to enable us to serve him without fear SVV 75 In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens. NIV 75 in holiness and righteousness before him all our days. SVV 76 En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden; NIV 76 And you, my child, will be called a prophet of the Most High; for you will go on before the Lord to prepare the way for him, SVV 77 Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden. NIV 77 to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins, SVV 78 Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte; NIV 78 because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven SVV 79 Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes. NIV 79 to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace.” SVV 80 En het kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en was in de woestijnen, tot den dag zijner vertoning aan Israel. NIV 80 And the child grew and became strong in spirit ; and he lived in the wilderness until he appeared publicly to Israel.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice