Save 25% on Plus Membership. Use the code FRIDAY25. Hurry - sale ends Monday!

Parallel Bible results for Mark 1

SBL Greek New Testament

New International Version

Mark 1

SBLGNT 1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ χριστοῦ. NIV 1 The beginning of the good news about Jesus the Messiah, the Son of God, SBLGNT 2 Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ ⸃· Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου · NIV 2 as it is written in Isaiah the prophet: “I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way” — SBLGNT 3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ · Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, NIV 3 “a voice of one calling in the wilderness, ‘Prepare the way for the Lord, make straight paths for him.’ ” SBLGNT 4 ἐγένετο Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. NIV 4 And so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. SBLGNT 5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ⸃ ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ⸃ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. NIV 5 The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. SBLGNT 6 καὶ ἦν ⸃ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἔσθων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. NIV 6 John wore clothing made of camel’s hair, with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. SBLGNT 7 καὶ ἐκήρυσσεν λέγων · Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ · NIV 7 And this was his message: “After me comes the one more powerful than I, the straps of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. SBLGNT 8 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ. NIV 8 I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit.” SBLGNT 9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου. NIV 9 At that time Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. SBLGNT 10 καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν · NIV 10 Just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. SBLGNT 11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν · Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. NIV 11 And a voice came from heaven: “You are my Son, whom I love; with you I am well pleased.” SBLGNT 12 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. NIV 12 At once the Spirit sent him out into the wilderness, SBLGNT 13 καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας ⸃ πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. NIV 13 and he was in the wilderness forty days, being tempted by Satan. He was with the wild animals, and angels attended him. SBLGNT 14 Καὶ μετὰ ⸃ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ NIV 14 After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. SBLGNT 15 καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ · μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. NIV 15 “The time has come,” he said. “The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news!” SBLGNT 16 Καὶ παράγων ⸃ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς · NIV 16 As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. SBLGNT 17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων. NIV 17 “Come, follow me,” Jesus said, “and I will send you out to fish for people.” SBLGNT 18 καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. NIV 18 At once they left their nets and followed him. SBLGNT 19 καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα, NIV 19 When he had gone a little farther, he saw James son of Zebedee and his brother John in a boat, preparing their nets. SBLGNT 20 καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. NIV 20 Without delay he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired men and followed him. SBLGNT 21 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ. καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν ἐδίδασκεν εἰς τὴν συναγωγήν. NIV 21 They went to Capernaum, and when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach. SBLGNT 22 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. NIV 22 The people were amazed at his teaching, because he taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. SBLGNT 23 καὶ εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ καὶ ἀνέκραξεν NIV 23 Just then a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out, SBLGNT 24 λέγων · Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. NIV 24 “What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are—the Holy One of God!” SBLGNT 25 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων · Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. NIV 25 “Be quiet!” said Jesus sternly. “Come out of him!” SBLGNT 26 καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. NIV 26 The impure spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. SBLGNT 27 καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες, ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς ⸃ λέγοντας · Τί ἐστιν τοῦτο; διδαχὴ καινή ⸃· κατ’ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. NIV 27 The people were all so amazed that they asked each other, “What is this? A new teaching—and with authority! He even gives orders to impure spirits and they obey him.” SBLGNT 28 καὶ ἐξῆλθεν ⸃ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. NIV 28 News about him spread quickly over the whole region of Galilee. SBLGNT 29 Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον ⸃ εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. NIV 29 As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. SBLGNT 30 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. NIV 30 Simon’s mother-in-law was in bed with a fever, and they immediately told Jesus about her. SBLGNT 31 καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός · καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. NIV 31 So he went to her, took her hand and helped her up. The fever left her and she began to wait on them. SBLGNT 32 Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους · NIV 32 That evening after sunset the people brought to Jesus all the sick and demon-possessed. SBLGNT 33 καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη ⸃ πρὸς τὴν θύραν. NIV 33 The whole town gathered at the door, SBLGNT 34 καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν. NIV 34 and Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons, but he would not let the demons speak because they knew who he was. SBLGNT 35 Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο. NIV 35 Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place, where he prayed. SBLGNT 36 καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ, NIV 36 Simon and his companions went to look for him, SBLGNT 37 καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ ⸃ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε. NIV 37 and when they found him, they exclaimed: “Everyone is looking for you!” SBLGNT 38 καὶ λέγει αὐτοῖς · Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω, εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. NIV 38 Jesus replied, “Let us go somewhere else—to the nearby villages—so I can preach there also. That is why I have come.” SBLGNT 39 καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς ⸃ αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. NIV 39 So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. SBLGNT 40 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι. NIV 40 A man with leprosy came to him and begged him on his knees, “If you are willing, you can make me clean.” SBLGNT 41 καὶ ὀργισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο ⸃ καὶ λέγει αὐτῷ · Θέλω, καθαρίσθητι · NIV 41 Jesus was indignant. He reached out his hand and touched the man. “I am willing,” he said. “Be clean!” SBLGNT 42 καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη. NIV 42 Immediately the leprosy left him and he was cleansed. SBLGNT 43 καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν, NIV 43 Jesus sent him away at once with a strong warning: SBLGNT 44 καὶ λέγει αὐτῷ · Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. NIV 44 “See that you don’t tell this to anyone. But go, show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing, as a testimony to them.” SBLGNT 45 ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλὰ ἔξω ἐπ’ ἐρήμοις τόποις ἦν · καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν. NIV 45 Instead he went out and began to talk freely, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly but stayed outside in lonely places. Yet the people still came to him from everywhere.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice