Parallel Bible results for Mark 4

SBL Greek New Testament

New International Version

Mark 4

SBLGNT 1 Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα ⸃ καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν. NIV 1 Again Jesus began to teach by the lake. The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat in it out on the lake, while all the people were along the shore at the water’s edge. SBLGNT 2 καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ · NIV 2 He taught them many things by parables, and in his teaching said: SBLGNT 3 Ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων σπεῖραι. NIV 3 “Listen! A farmer went out to sow his seed. SBLGNT 4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό. NIV 4 As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. SBLGNT 5 καὶ ἄλλο ⸃ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς · NIV 5 Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. SBLGNT 6 καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος ⸃ ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. NIV 6 But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. SBLGNT 7 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. NIV 7 Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants, so that they did not bear grain. SBLGNT 8 καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα, καὶ ἔφερεν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ⸃ ἑκατόν. NIV 8 Still other seed fell on good soil. It came up, grew and produced a crop, some multiplying thirty, some sixty, some a hundred times.” SBLGNT 9 καὶ ἔλεγεν · Ὃς ἔχει ⸃ ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. NIV 9 Then Jesus said, “Whoever has ears to hear, let them hear.” SBLGNT 10 Καὶ ὅτε ⸃ ἐγένετο κατὰ μόνας, ἠρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὰς παραβολάς. NIV 10 When he was alone, the Twelve and the others around him asked him about the parables. SBLGNT 11 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς · Ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται ⸃ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ · ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται, NIV 11 He told them, “The secret of the kingdom of God has been given to you. But to those on the outside everything is said in parables SBLGNT 12 ἵνα βλέποντες βλέπωσι καὶ μὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι καὶ μὴ συνιῶσιν, μήποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς. NIV 12 so that, “ ‘they may be ever seeing but never perceiving, and ever hearing but never understanding; otherwise they might turn and be forgiven!’” SBLGNT 13 Καὶ λέγει αὐτοῖς · Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε; NIV 13 Then Jesus said to them, “Don’t you understand this parable? How then will you understand any parable? SBLGNT 14 ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. NIV 14 The farmer sows the word. SBLGNT 15 οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς. NIV 15 Some people are like seed along the path, where the word is sown. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them. SBLGNT 16 καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, NIV 16 Others, like seed sown on rocky places, hear the word and at once receive it with joy. SBLGNT 17 καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν, εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται. NIV 17 But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. SBLGNT 18 καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι · οὗτοί εἰσιν ⸃ οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες, NIV 18 Still others, like seed sown among thorns, hear the word; SBLGNT 19 καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. NIV 19 but the worries of this life, the deceitfulness of wealth and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. SBLGNT 20 καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ⸃ ἑκατόν. NIV 20 Others, like seed sown on good soil, hear the word, accept it, and produce a crop—some thirty, some sixty, some a hundred times what was sown.” SBLGNT 21 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς · Μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος ⸃ ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην, οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ; NIV 21 He said to them, “Do you bring in a lamp to put it under a bowl or a bed? Instead, don’t you put it on its stand? SBLGNT 22 οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ’ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν. NIV 22 For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. SBLGNT 23 εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. NIV 23 If anyone has ears to hear, let them hear.” SBLGNT 24 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς · Βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν καὶ προστεθήσεται ὑμῖν. NIV 24 “Consider carefully what you hear,” he continued. “With the measure you use, it will be measured to you—and even more. SBLGNT 25 ὃς γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ · καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ. NIV 25 Whoever has will be given more; whoever does not have, even what they have will be taken from them.” SBLGNT 26 Καὶ ἔλεγεν · Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς NIV 26 He also said, “This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. SBLGNT 27 καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστᾷ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. NIV 27 Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. SBLGNT 28 αὐτομάτη ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα ⸃ πλήρης σῖτον ⸃ ἐν τῷ στάχυϊ. NIV 28 All by itself the soil produces grain—first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. SBLGNT 29 ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός. NIV 29 As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it, because the harvest has come.” SBLGNT 30 Καὶ ἔλεγεν · Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν; NIV 30 Again he said, “What shall we say the kingdom of God is like, or what parable shall we use to describe it? SBLGNT 31 ὡς κόκκῳ σινάπεως, ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερον ὂν ⸃ πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς — NIV 31 It is like a mustard seed, which is the smallest of all seeds on earth. SBLGNT 32 καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων ⸃ καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν. NIV 32 Yet when planted, it grows and becomes the largest of all garden plants, with such big branches that the birds can perch in its shade.” SBLGNT 33 Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν · NIV 33 With many similar parables Jesus spoke the word to them, as much as they could understand. SBLGNT 34 χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, κατ’ ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς ⸃ ἐπέλυεν πάντα. NIV 34 He did not say anything to them without using a parable. But when he was alone with his own disciples, he explained everything. SBLGNT 35 Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης · Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. NIV 35 That day when evening came, he said to his disciples, “Let us go over to the other side.” SBLGNT 36 καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ, καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν μετ’ αὐτοῦ. NIV 36 Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was, in the boat. There were also other boats with him. SBLGNT 37 καὶ γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου, καὶ τὰ ⸃ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον. NIV 37 A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. SBLGNT 38 καὶ αὐτὸς ἦν ⸃ ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων · καὶ ἐγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ · Διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα; NIV 38 Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, “Teacher, don’t you care if we drown?” SBLGNT 39 καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ · Σιώπα, πεφίμωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. NIV 39 He got up, rebuked the wind and said to the waves, “Quiet! Be still!” Then the wind died down and it was completely calm. SBLGNT 40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς · Τί δειλοί ἐστε; οὔπω ἔχετε πίστιν; NIV 40 He said to his disciples, “Why are you so afraid? Do you still have no faith?” SBLGNT 41 καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους · Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ; NIV 41 They were terrified and asked each other, “Who is this? Even the wind and the waves obey him!”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice