Parallel Bible results for Psalmen 139

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 139

SVV 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij. NIV 1 You have searched me, LORD, and you know me. SVV 2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. NIV 2 You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar. SVV 3 Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend. NIV 3 You discern my going out and my lying down; you are familiar with all my ways. SVV 4 Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, HEERE! Gij weet het alles. NIV 4 Before a word is on my tongue you, LORD, know it completely. SVV 5 Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij. NIV 5 You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. SVV 6 De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij. NIV 6 Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. SVV 7 Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht? NIV 7 Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? SVV 8 Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar. NIV 8 If I go up to the heavens, you are there; if I make my bed in the depths, you are there. SVV 9 Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee; NIV 9 If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, SVV 10 Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. NIV 10 even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. SVV 11 Indien ik zeide: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de nacht een licht om mij. NIV 11 If I say, “Surely the darkness will hide me and the light become night around me,” SVV 12 Ook verduistert de duisternis voor U niet; maar de nacht licht als de dag; de duisternis is als het licht. NIV 12 even the darkness will not be dark to you; the night will shine like the day, for darkness is as light to you. SVV 13 Want Gij bezit mijn nieren; Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt. NIV 13 For you created my inmost being; you knit me together in my mother’s womb. SVV 14 Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel. NIV 14 I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well. SVV 15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde. NIV 15 My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. SVV 16 Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. NIV 16 Your eyes saw my unformed body; all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. SVV 17 Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten! hoe machtig veel zijn haar sommen! NIV 17 How precious to me are your thoughts, God! How vast is the sum of them! SVV 18 Zoude ik ze tellen? Harer is meer, dan des zands; word ik wakker, zo ben ik nog bij U. NIV 18 Were I to count them, they would outnumber the grains of sand— when I awake, I am still with you. SVV 19 O God! dat Gij den goddeloze ombracht! en gij, mannen des bloeds, wijkt van mij! NIV 19 If only you, God, would slay the wicked! Away from me, you who are bloodthirsty! SVV 20 Die van U schandelijk spreken, en Uw vijanden ijdellijk verheffen. NIV 20 They speak of you with evil intent; your adversaries misuse your name. SVV 21 Zou ik niet haten HEERE! die U haten? en verdriet hebben in degenen, die tegen U opstaan? NIV 21 Do I not hate those who hate you, LORD, and abhor those who are in rebellion against you? SVV 22 Ik haat hen met volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij. NIV 22 I have nothing but hatred for them; I count them my enemies. SVV 23 Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. NIV 23 Search me, God, and know my heart; test me and know my anxious thoughts. SVV 24 En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg. NIV 24 See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice