Parallel Bible results for Psalmen 142

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 142

SVV 1 Een onderwijzing van David, een gebed, als hij in de spelonk was. NIV 1 I cry aloud to the LORD; I lift up my voice to the LORD for mercy. SVV 2 Ik riep met mijn stem tot den HEERE; ik smeekte tot den HEERE met mijn stem. NIV 2 I pour out before him my complaint; before him I tell my trouble. SVV 3 Ik stortte mijn klacht uit voor Zijn aangezicht; ik gaf te kennen voor Zijn aangezicht mijn benauwdheid. NIV 3 When my spirit grows faint within me, it is you who watch over my way. In the path where I walk people have hidden a snare for me. SVV 4 Als mijn geest in mij overstelpt was, zo hebt Gij mijn pad gekend. Zij hebben mij een strik verborgen op den weg, dien ik gaan zou. NIV 4 Look and see, there is no one at my right hand; no one is concerned for me. I have no refuge; no one cares for my life. SVV 5 Ik zag uit ter rechterhand, en ziet, zo was er niemand, die mij kende, er was geen ontvlieden voor mij; niemand zorgde voor mijn ziel. NIV 5 I cry to you, LORD; I say, “You are my refuge, my portion in the land of the living.” SVV 6 Tot U riep ik, o HEERE! ik zeide: Gij zijt mijn Toevlucht, mijn Deel in het land der levenden. NIV 6 Listen to my cry, for I am in desperate need; rescue me from those who pursue me, for they are too strong for me. SVV 7 Let op mijn geschrei, want ik ben zeer uitgeteerd; red mij van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik. [ (Psalms 142:8) Voer mijn ziel uit de gevangenis, om Uw Naam te loven; de rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer Gij wel bij mij zult gedaan hebben. ] NIV 7 Set me free from my prison, that I may praise your name. Then the righteous will gather about me because of your goodness to me.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice