Parallel Bible results for Psalmen 143

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 143

SVV 1 Een psalm van David. O HEERE! hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen; verhoor mij naar Uw waarheid, naar Uw gerechtigheid. NIV 1 LORD, hear my prayer, listen to my cry for mercy; in your faithfulness and righteousness come to my relief. SVV 2 En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn. NIV 2 Do not bring your servant into judgment, for no one living is righteous before you. SVV 3 Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde; hij legt mij in duisternissen, als degenen, die over lang dood zijn. NIV 3 The enemy pursues me, he crushes me to the ground; he makes me dwell in the darkness like those long dead. SVV 4 Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij, mijn hart is verbaasd in het midden van mij. NIV 4 So my spirit grows faint within me; my heart within me is dismayed. SVV 5 Ik gedenk aan de dagen van ouds; ik overleg al Uw daden; ik spreek bij mijzelven van de werken Uwer handen. NIV 5 I remember the days of long ago; I meditate on all your works and consider what your hands have done. SVV 6 Ik breid mijn handen uit tot U; mijn ziel is voor U als een dorstig land. Sela. NIV 6 I spread out my hands to you; I thirst for you like a parched land. SVV 7 Verhoor mij haastelijk, HEERE! mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden dengenen, die in den kuil dalen. NIV 7 Answer me quickly, LORD; my spirit fails. Do not hide your face from me or I will be like those who go down to the pit. SVV 8 Doe mij Uw goedertierenheid in den morgenstond horen, want ik betrouw op U; maak mij bekend den weg, dien ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op. NIV 8 Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. SVV 9 Red mij, HEERE! van mijn vijanden; bij U schuil ik. NIV 9 Rescue me from my enemies, LORD, for I hide myself in you. SVV 10 Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God! Uw goede Geest geleide mij in een effen land. NIV 10 Teach me to do your will, for you are my God; may your good Spirit lead me on level ground. SVV 11 O HEERE! maak mij levend, om Uws Naams wil; voer mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid. NIV 11 For your name’s sake, LORD, preserve my life; in your righteousness, bring me out of trouble. SVV 12 En roei mijn vijanden uit, om Uw goedertierenheid, en breng hen om, allen, die mijn ziel beangstigen; want ik ben Uw knecht. NIV 12 In your unfailing love, silence my enemies; destroy all my foes, for I am your servant.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice