Parallel Bible results for Psalmen 51

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 51

SVV 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. NIV 1 Have mercy on me, O God, according to your unfailing love; according to your great compassion blot out my transgressions. SVV 2 Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. NIV 2 Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. SVV 3 Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden. NIV 3 For I know my transgressions, and my sin is always before me. SVV 4 Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde. NIV 4 Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight; so you are right in your verdict and justified when you judge. SVV 5 Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij. NIV 5 Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. SVV 6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad is in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt in Uw richten. NIV 6 Yet you desired faithfulness even in the womb; you taught me wisdom in that secret place. SVV 7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. NIV 7 Cleanse me with hyssop, and I will be clean; wash me, and I will be whiter than snow. SVV 8 Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend. NIV 8 Let me hear joy and gladness; let the bones you have crushed rejoice. SVV 9 Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. NIV 9 Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. SVV 10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; dat de beenderen zich verheugen, die Gij verbrijzeld hebt. NIV 10 Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. SVV 11 Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden. NIV 11 Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. SVV 12 Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest. NIV 12 Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit, to sustain me. SVV 13 Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij. NIV 13 Then I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you. SVV 14 Geef mij weder de vreugde Uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij. NIV 14 Deliver me from the guilt of bloodshed, O God, you who are God my Savior, and my tongue will sing of your righteousness. SVV 15 Zo zal ik de overtreders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren. NIV 15 Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. SVV 16 Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils! zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk roemen. NIV 16 You do not delight in sacrifice, or I would bring it; you do not take pleasure in burnt offerings. SVV 17 Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen. NIV 17 My sacrifice, O God, is a broken spirit; a broken and contrite heart you, God, will not despise. SVV 18 Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in brandofferen hebt Gij geen behagen. NIV 18 May it please you to prosper Zion, to build up the walls of Jerusalem. SVV 19 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten. [ (Psalms 51:20) Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op. ] [ (Psalms 51:21) Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer, dat gans verteerd wordt; dan zullen zij varren offeren op Uw altaar. ] NIV 19 Then you will delight in the sacrifices of the righteous, in burnt offerings offered whole; then bulls will be offered on your altar.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice