Parallel Bible results for Psalmen 84

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 84

SVV 1 Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm, voor de kinderen van Korach. NIV 1 How lovely is your dwelling place, LORD Almighty! SVV 2 Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen! NIV 2 My soul yearns, even faints, for the courts of the LORD; my heart and my flesh cry out for the living God. SVV 3 Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God. NIV 3 Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young— a place near your altar, LORD Almighty, my King and my God. SVV 4 Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God! NIV 4 Blessed are those who dwell in your house; they are ever praising you. SVV 5 Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela. NIV 5 Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. SVV 6 Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. NIV 6 As they pass through the Valley of Baka, they make it a place of springs; the autumn rains also cover it with pools. SVV 7 Als zij door het dal der moerbezienbomen doorgaan, stellen zij Hem tot een fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. NIV 7 They go from strength to strength, till each appears before God in Zion. SVV 8 Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. NIV 8 Hear my prayer, LORD God Almighty; listen to me, God of Jacob. SVV 9 HEERE, God der heirscharen! hoor mijn gebed; neem het ter oren, o God van Jakob! Sela. NIV 9 Look on our shield, O God; look with favor on your anointed one. SVV 10 O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden. NIV 10 Better is one day in your courts than a thousand elsewhere; I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. SVV 11 Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. NIV 11 For the LORD God is a sun and shield; the LORD bestows favor and honor; no good thing does he withhold from those whose walk is blameless. SVV 12 Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen. [ (Psalms 84:13) HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt. ] NIV 12 LORD Almighty, blessed is the one who trusts in you.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice