Parallel Bible results for Psalmen 87

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 87

SVV 1 Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. NIV 1 He has founded his city on the holy mountain. SVV 2 De HEERE bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob. NIV 2 The LORD loves the gates of Zion more than all the other dwellings of Jacob. SVV 3 Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods! Sela. NIV 3 Glorious things are said of you, city of God: SVV 4 Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyrier, met den Moor, deze is aldaar geboren. NIV 4 “I will record Rahab and Babylon among those who acknowledge me— Philistia too, and Tyre, along with Cush — and will say, ‘This one was born in Zion.’ ” SVV 5 En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen. NIV 5 Indeed, of Zion it will be said, “This one and that one were born in her, and the Most High himself will establish her.” SVV 6 De HEERE zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is aldaar geboren. Sela. NIV 6 The LORD will write in the register of the peoples: “This one was born in Zion.” SVV 7 En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. NIV 7 As they make music they will sing, “All my fountains are in you.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice