Parallel Bible results for Psalmen 90

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 90

SVV 1 Een gebed van Mozes, den man Gods. HEERE! Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht. NIV 1 Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. SVV 2 Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. NIV 2 Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God. SVV 3 Gij doet den mens wederkeren tot verbrijzeling, en zegt: Keert weder, gij mensenkinderen! NIV 3 You turn people back to dust, saying, “Return to dust, you mortals.” SVV 4 Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwaak. NIV 4 A thousand years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night. SVV 5 Gij overstroomt hen; zij zijn gelijk een slaap; in den morgenstond zijn zij gelijk het gras, dat verandert; NIV 5 Yet you sweep people away in the sleep of death— they are like the new grass of the morning: SVV 6 In den morgenstond bloeit het, en het verandert; des avonds wordt het afgesneden, en het verdort. NIV 6 In the morning it springs up new, but by evening it is dry and withered. SVV 7 Want wij vergaan door Uw toorn; en door Uw grimmigheid worden wij verschrikt. NIV 7 We are consumed by your anger and terrified by your indignation. SVV 8 Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in het licht Uws aanschijns. NIV 8 You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. SVV 9 Want al onze dagen gaan henen door Uw verbolgenheid; wij brengen onze jaren door als een gedachte. NIV 9 All our days pass away under your wrath; we finish our years with a moan. SVV 10 Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen. NIV 10 Our days may come to seventy years, or eighty, if our strength endures; yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass, and we fly away. SVV 11 Wie kent de sterkte Uws toorns, en Uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt? NIV 11 If only we knew the power of your anger! Your wrath is as great as the fear that is your due. SVV 12 Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. NIV 12 Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. SVV 13 Keer weder, HEERE! tot hoe lange? en het berouwe U over Uw knechten. NIV 13 Relent, LORD! How long will it be? Have compassion on your servants. SVV 14 Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen. NIV 14 Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. SVV 15 Verblijd ons naar de dagen, in dewelke Gij ons gedrukt hebt, naar de jaren, in dewelke wij het kwaad gezien hebben. NIV 15 Make us glad for as many days as you have afflicted us, for as many years as we have seen trouble. SVV 16 Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun kinderen. NIV 16 May your deeds be shown to your servants, your splendor to their children. SVV 17 En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat. NIV 17 May the favor of the Lord our God rest on us; establish the work of our hands for us— yes, establish the work of our hands.

Do Not Sell My Info (CA only)