Parallel Bible results for Romeinen 2

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Romeinen 2

SVV 1 Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. NIV 1 You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. SVV 2 En wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is, over degenen, die zulke dingen doen. NIV 2 Now we know that God’s judgment against those who do such things is based on truth. SVV 3 En denkt gij dit, o mens, die oordeelt dengenen, die zulke dingen doen, en dezelve doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? NIV 3 So when you, a mere human being, pass judgment on them and yet do the same things, do you think you will escape God’s judgment? SVV 4 Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? NIV 4 Or do you show contempt for the riches of his kindness, forbearance and patience, not realizing that God’s kindness is intended to lead you to repentance? SVV 5 Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. NIV 5 But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God’s wrath, when his righteous judgment will be revealed. SVV 6 Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken; NIV 6 God “will repay each person according to what they have done.” SVV 7 Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven; NIV 7 To those who by persistence in doing good seek glory, honor and immortality, he will give eternal life. SVV 8 Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden; NIV 8 But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. SVV 9 Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van den Griek; NIV 9 There will be trouble and distress for every human being who does evil: first for the Jew, then for the Gentile; SVV 10 Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst den Jood, en ook den Griek. NIV 10 but glory, honor and peace for everyone who does good: first for the Jew, then for the Gentile. SVV 11 Want er is geen aanneming des persoons bij God. NIV 11 For God does not show favoritism. SVV 12 Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden; NIV 12 All who sin apart from the law will also perish apart from the law, and all who sin under the law will be judged by the law. SVV 13 (Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden; NIV 13 For it is not those who hear the law who are righteous in God’s sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. SVV 14 Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, dezen, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet; NIV 14 (Indeed, when Gentiles, who do not have the law, do by nature things required by the law, they are a law for themselves, even though they do not have the law. SVV 15 Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook ontschuldigende). NIV 15 They show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them and at other times even defending them.) SVV 16 In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie. NIV 16 This will take place on the day when God judges people’s secrets through Jesus Christ, as my gospel declares. SVV 17 Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet; en roemt op God, NIV 17 Now you, if you call yourself a Jew; if you rely on the law and boast in God; SVV 18 En gij weet Zijn wil, en beproeft de dingen, die daarvan verschillen, zijnde onderwezen uit de wet; NIV 18 if you know his will and approve of what is superior because you are instructed by the law; SVV 19 En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn; NIV 19 if you are convinced that you are a guide for the blind, a light for those who are in the dark, SVV 20 Een onderrichter der onwijzen, en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. NIV 20 an instructor of the foolish, a teacher of little children, because you have in the law the embodiment of knowledge and truth— SVV 21 Die dan een anderen leert, leert gij uzelven niet? Die predikt, dat men niet stelen zal, steelt gij? NIV 21 you, then, who teach others, do you not teach yourself? You who preach against stealing, do you steal? SVV 22 Die zegt, dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige? NIV 22 You who say that people should not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? SVV 23 Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet? NIV 23 You who boast in the law, do you dishonor God by breaking the law? SVV 24 Want de Naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is. NIV 24 As it is written: “God’s name is blasphemed among the Gentiles because of you.” SVV 25 Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet; maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden. NIV 25 Circumcision has value if you observe the law, but if you break the law, you have become as though you had not been circumcised. SVV 26 Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden? NIV 26 So then, if those who are not circumcised keep the law’s requirements, will they not be regarded as though they were circumcised? SVV 27 En zal de voorhuid, die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen, die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt? NIV 27 The one who is not circumcised physically and yet obeys the law will condemn you who, even though you have the written code and circumcision, are a lawbreaker. SVV 28 Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is; NIV 28 A person is not a Jew who is one only outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. SVV 29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. NIV 29 No, a person is a Jew who is one inwardly; and circumcision is circumcision of the heart, by the Spirit, not by the written code. Such a person’s praise is not from other people, but from God.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice