Parallel Bible results for Titus 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Titus 1

SVV 1 Paulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is; NIV 1 Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ to further the faith of God’s elect and their knowledge of the truth that leads to godliness— SVV 2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; NIV 2 in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time, SVV 3 Namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker; aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof: NIV 3 and which now at his appointed season he has brought to light through the preaching entrusted to me by the command of God our Savior, SVV 4 Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader, en den Heere Jezus Christus, onzen Zaligmaker. NIV 4 To Titus, my true son in our common faith: Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. SVV 5 Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt te recht brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb: NIV 5 The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town, as I directed you. SVV 6 Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwe man, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid, of ongehoorzaam zijn. NIV 6 An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. SVV 7 Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; NIV 7 Since an overseer manages God’s household, he must be blameless—not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. SVV 8 Maar die gaarne herbergt, die de goeden liefheeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis; NIV 8 Rather, he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy and disciplined. SVV 9 Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen. NIV 9 He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. SVV 10 Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn; NIV 10 For there are many rebellious people, full of meaningless talk and deception, especially those of the circumcision group. SVV 11 Welken men moet den mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil. NIV 11 They must be silenced, because they are disrupting whole households by teaching things they ought not to teach—and that for the sake of dishonest gain. SVV 12 Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: De Kretensen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. NIV 12 One of Crete’s own prophets has said it: “Cretans are always liars, evil brutes, lazy gluttons.” SVV 13 Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. NIV 13 This saying is true. Therefore rebuke them sharply, so that they will be sound in the faith SVV 14 En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren. NIV 14 and will pay no attention to Jewish myths or to the merely human commands of those who reject the truth. SVV 15 Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. NIV 15 To the pure, all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and consciences are corrupted. SVV 16 Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt. NIV 16 They claim to know God, but by their actions they deny him. They are detestable, disobedient and unfit for doing anything good.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice