Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Colossenzen 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Colossenzen 1

SVV 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder, NIV 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother, SVV 2 Den heiligen en gelovige broederen in Christus, die te Kolosse zijn: genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. NIV 2 To God’s holy people in Colossae, the faithful brothers and sisters in Christ: Grace and peace to you from God our Father. SVV 3 Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende; NIV 3 We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, SVV 4 Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij hebt tot alle heiligen. NIV 4 because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all God’s people— SVV 5 Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies; NIV 5 the faith and love that spring from the hope stored up for you in heaven and about which you have already heard in the true message of the gospel SVV 6 Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt. NIV 6 that has come to you. In the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world—just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God’s grace. SVV 7 Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onzen geliefden mededienstknecht, dewelke een getrouw dienaar van Christus is voor u; NIV 7 You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf, SVV 8 Die ons ook verklaard heeft uw liefde in den Geest. NIV 8 and who also told us of your love in the Spirit. SVV 9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; NIV 9 For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of his will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, SVV 10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God; NIV 10 so that you may live a life worthy of the Lord and please him in every way: bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, SVV 11 Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap; NIV 11 being strengthened with all power according to his glorious might so that you may have great endurance and patience, SVV 12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; NIV 12 and giving joyful thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. SVV 13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; NIV 13 For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, SVV 14 In Denwelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; NIV 14 in whom we have redemption, the forgiveness of sins. SVV 15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. NIV 15 The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. SVV 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; NIV 16 For in him all things were created: things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities; all things have been created through him and for him. SVV 17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; NIV 17 He is before all things, and in him all things hold together. SVV 18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. NIV 18 And he is the head of the body, the church; he is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. SVV 19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; NIV 19 For God was pleased to have all his fullness dwell in him, SVV 20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. NIV 20 and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood, shed on the cross. SVV 21 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, NIV 21 Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. SVV 22 In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen; NIV 22 But now he has reconciled you by Christ’s physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation— SVV 23 Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben; NIV 23 if you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. SVV 24 Die mij nu verblijd in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente; NIV 24 Now I rejoice in what I am suffering for you, and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ’s afflictions, for the sake of his body, which is the church. SVV 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; NIV 25 I have become its servant by the commission God gave me to present to you the word of God in its fullness— SVV 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; NIV 26 the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the Lord’s people. SVV 27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; NIV 27 To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. SVV 28 Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus; NIV 28 He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. SVV 29 Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht. NIV 29 To this end I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice