Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Colossenzen 2

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Colossenzen 2

SVV 1 Want ik wil, dat gij weet, hoe groten strijd ik voor u heb, en voor degenen, die te Laodicea zijn, en zo velen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien; NIV 1 I want you to know how hard I am contending for you and for those at Laodicea, and for all who have not met me personally. SVV 2 Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus; NIV 2 My goal is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely, Christ, SVV 3 In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. NIV 3 in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. SVV 4 En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben. NIV 4 I tell you this so that no one may deceive you by fine-sounding arguments. SVV 5 Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met den geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening, en de vastigheid van uw geloof in Christus. NIV 5 For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit and delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ is. SVV 6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; NIV 6 So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, SVV 7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging. NIV 7 rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. SVV 8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; NIV 8 See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. SVV 9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; NIV 9 For in Christ all the fullness of the Deity lives in bodily form, SVV 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; NIV 10 and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. SVV 11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; NIV 11 In him you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Your whole self ruled by the flesh was put off when you were circumcised by Christ, SVV 12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. NIV 12 having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through your faith in the working of God, who raised him from the dead. SVV 13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; NIV 13 When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, SVV 14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; NIV 14 having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us; he has taken it away, nailing it to the cross. SVV 15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd. NIV 15 And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. SVV 16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; NIV 16 Therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a New Moon celebration or a Sabbath day. SVV 17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. NIV 17 These are a shadow of the things that were to come; the reality, however, is found in Christ. SVV 18 Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses; NIV 18 Do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you. Such a person also goes into great detail about what they have seen; they are puffed up with idle notions by their unspiritual mind. SVV 19 En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom. NIV 19 They have lost connection with the head, from whom the whole body, supported and held together by its ligaments and sinews, grows as God causes it to grow. SVV 20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? NIV 20 Since you died with Christ to the elemental spiritual forces of this world, why, as though you still belonged to the world, do you submit to its rules: SVV 21 Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan. NIV 21 “Do not handle! Do not taste! Do not touch!”? SVV 22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen; NIV 22 These rules, which have to do with things that are all destined to perish with use, are based on merely human commands and teachings. SVV 23 Dewelke wel hebben een schijn rede van wijsheid in eigenwilligen gods dienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. NIV 23 Such regulations indeed have an appearance of wisdom, with their self-imposed worship, their false humility and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice