Parallel Bible results for Colossenzen 3

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Colossenzen 3

SVV 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. NIV 1 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. SVV 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. NIV 2 Set your minds on things above, not on earthly things. SVV 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. NIV 3 For you died, and your life is now hidden with Christ in God. SVV 4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. NIV 4 When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. SVV 5 Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. NIV 5 Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. SVV 6 Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; NIV 6 Because of these, the wrath of God is coming. SVV 7 In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. NIV 7 You used to walk in these ways, in the life you once lived. SVV 8 Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. NIV 8 But now you must also rid yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. SVV 9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, NIV 9 Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices SVV 10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; NIV 10 and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. SVV 11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen. NIV 11 Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all, and is in all. SVV 12 Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; NIV 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. SVV 13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. NIV 13 Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. SVV 14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. NIV 14 And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. SVV 15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar. NIV 15 Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful. SVV 16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. NIV 16 Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. SVV 17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem. NIV 17 And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. SVV 18 Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere. NIV 18 Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. SVV 19 Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, en wordt niet verbitterd tegen haar. NIV 19 Husbands, love your wives and do not be harsh with them. SVV 20 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is de Heere welbehagelijk. NIV 20 Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. SVV 21 Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. NIV 21 Fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged. SVV 22 Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. NIV 22 Slaves, obey your earthly masters in everything; and do it, not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. SVV 23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; NIV 23 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, SVV 24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus. NIV 24 since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. SVV 25 Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des persoons. NIV 25 Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice