Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Colossenzen 4

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Colossenzen 4

SVV 1 Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende, dat ook gij een Heere hebt in de hemelen. NIV 1 Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a Master in heaven. SVV 2 Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging; NIV 2 Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. SVV 3 Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben; NIV 3 And pray for us, too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. SVV 4 Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken. NIV 4 Pray that I may proclaim it clearly, as I should. SVV 5 Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende. NIV 5 Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. SVV 6 Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden. NIV 6 Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. SVV 7 Al mijn zaken zal u bekend maken Tychikus, de geliefde broeder, en getrouwe dienaar, en mededienstknecht in de Heere; NIV 7 Tychicus will tell you all the news about me. He is a dear brother, a faithful minister and fellow servant in the Lord. SVV 8 Denwelken ik tot hetzelfde einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken wete, en uw harten vertrooste; NIV 8 I am sending him to you for the express purpose that you may know about our circumstances and that he may encourage your hearts. SVV 9 Met Onesimus, den getrouwen en geliefden broeder, dewelke uit de uwen is; zij zullen u alles bekend maken, wat hier is. NIV 9 He is coming with Onesimus, our faithful and dear brother, who is one of you. They will tell you everything that is happening here. SVV 10 U groet Aristarchus, mijn medegevangene; en Markus, de neef van Barnabas, aangaande welken gij bevelen ontvangen hebt; zo hij tot u komt, ontvangt hem; NIV 10 My fellow prisoner Aristarchus sends you his greetings, as does Mark, the cousin of Barnabas. (You have received instructions about him; if he comes to you, welcome him.) SVV 11 En Jezus, gezegd Justus, welke uit de besnijdenis zijn; deze alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn. NIV 11 Jesus, who is called Justus, also sends greetings. These are the only Jews among my co-workers for the kingdom of God, and they have proved a comfort to me. SVV 12 U groet Epafras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, te allen tijde strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al den wil van God. NIV 12 Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sends greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. SVV 13 Want ik geef hem getuigenis, dat hij groten ijver heeft over u en degenen, die in Laodicea zijn, en degenen, die in Hierapolis zijn. NIV 13 I vouch for him that he is working hard for you and for those at Laodicea and Hierapolis. SVV 14 U groet Lukas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas. NIV 14 Our dear friend Luke, the doctor, and Demas send greetings. SVV 15 Groet de broeders, die in Laodicea zijn, en Nymfas, en de Gemeente, die in zijn huis is. NIV 15 Give my greetings to the brothers and sisters at Laodicea, and to Nympha and the church in her house. SVV 16 En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt, dat hij ook in de gemeente der Laodicensen gelezen worde, en dat ook gij dien leest, die uit Laodicea geschreven is. NIV 16 After this letter has been read to you, see that it is also read in the church of the Laodiceans and that you in turn read the letter from Laodicea. SVV 17 En zegt aan Archippus: Zie op de bediening, die gij aangenomen hebt in de Heere, dat gij die vervult. NIV 17 Tell Archippus: “See to it that you complete the ministry you have received in the Lord.” SVV 18 De groetenis met mijn hand, van Paulus. Gedenkt mijn banden. De genade zij met u. Amen. NIV 18 I, Paul, write this greeting in my own hand. Remember my chains. Grace be with you.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice