Parallel Bible results for Efeziërs 2

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Efeziërs 2

SVV 1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; NIV 1 As for you, you were dead in your transgressions and sins, SVV 2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; NIV 2 in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. SVV 3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; NIV 3 All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. SVV 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, NIV 4 But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, SVV 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) NIV 5 made us alive with Christ even when we were dead in transgressions—it is by grace you have been saved. SVV 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; NIV 6 And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, SVV 7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. NIV 7 in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Christ Jesus. SVV 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; NIV 8 For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God— SVV 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. NIV 9 not by works, so that no one can boast. SVV 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. NIV 10 For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. SVV 11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; NIV 11 Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and called “uncircumcised” by those who call themselves “the circumcision” (which is done in the body by human hands)— SVV 12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. NIV 12 remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. SVV 13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. NIV 13 But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. SVV 14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, NIV 14 For he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, SVV 15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; NIV 15 by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, SVV 16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. NIV 16 and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. SVV 17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren. NIV 17 He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. SVV 18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. NIV 18 For through him we both have access to the Father by one Spirit. SVV 19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; NIV 19 Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God’s people and also members of his household, SVV 20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; NIV 20 built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. SVV 21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; NIV 21 In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. SVV 22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. NIV 22 And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice