Parallel Bible results for Genesis 8

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Genesis 8

SVV 1 En God gedacht aan Noach, en aan al het gedierte, en aan al het vee, dat met hem in de ark was; en God deed een wind over de aarde doorgaan, en de wateren werden stil. NIV 1 But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark, and he sent a wind over the earth, and the waters receded. SVV 2 Ook werden de fonteinen des afgronds, en de sluizen des hemels gesloten, en de plasregen van den hemel werd opgehouden. NIV 2 Now the springs of the deep and the floodgates of the heavens had been closed, and the rain had stopped falling from the sky. SVV 3 Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde, heen en weder vloeiende, en de wateren namen af ten einde van honderd en vijftig dagen. NIV 3 The water receded steadily from the earth. At the end of the hundred and fifty days the water had gone down, SVV 4 En de ark rustte in de zevende maand, op den zeventiende dag der maand, op de bergen van Ararat. NIV 4 and on the seventeenth day of the seventh month the ark came to rest on the mountains of Ararat. SVV 5 En de wateren waren gaande, en afnemende tot de tiende maand; in de tiende maand, op den eerste der maand, werden de toppen der bergen gezien. NIV 5 The waters continued to recede until the tenth month, and on the first day of the tenth month the tops of the mountains became visible. SVV 6 En het geschiedde, ten einde van veertig dagen, dat Noach het venster der ark, die hij gemaakt had, opendeed. NIV 6 After forty days Noah opened a window he had made in the ark SVV 7 En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weder ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. NIV 7 and sent out a raven, and it kept flying back and forth until the water had dried up from the earth. SVV 8 Daarna liet hij een duif van zich uit, om te zien, of de wateren gelicht waren van boven den aardbodem. NIV 8 Then he sent out a dove to see if the water had receded from the surface of the ground. SVV 9 Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet; zo keerde zij weder tot hem in de ark; want de wateren waren op de ganse aarde; en hij stak zijn hand uit, en nam haar, en bracht haar tot zich in de ark. NIV 9 But the dove could find nowhere to perch because there was water over all the surface of the earth; so it returned to Noah in the ark. He reached out his hand and took the dove and brought it back to himself in the ark. SVV 10 En hij verbeidde nog zeven andere dagen; toen liet hij de duif wederom uit de ark. NIV 10 He waited seven more days and again sent out the dove from the ark. SVV 11 En de duif kwam tot hem tegen den avondtijd; en ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek; zo merkte Noach, dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. NIV 11 When the dove returned to him in the evening, there in its beak was a freshly plucked olive leaf! Then Noah knew that the water had receded from the earth. SVV 12 Toen vertoefde hij nog zeven andere dagen; en hij liet de duif uit; maar zij keerde niet meer weder tot hem. NIV 12 He waited seven more days and sent the dove out again, but this time it did not return to him. SVV 13 En het geschiedde in het zeshonderd en eerste jaar, in de eerste maand, op den eersten derzelver maand, dat de wateren droogden van boven de aarde; toen deed Noach het deksel der ark af, en zag toe, en ziet, de aardbodem was gedroogd. NIV 13 By the first day of the first month of Noah’s six hundred and first year, the water had dried up from the earth. Noah then removed the covering from the ark and saw that the surface of the ground was dry. SVV 14 En in de tweede maand, op den zeven en twintigsten dag der maand, was de aarde opgedroogd. NIV 14 By the twenty-seventh day of the second month the earth was completely dry. SVV 15 Toen sprak God tot Noach, zeggende: NIV 15 Then God said to Noah, SVV 16 Ga uit de ark, gij, en uw huisvrouw, en uw zonen, en de vrouwen uwer zonen met u. NIV 16 “Come out of the ark, you and your wife and your sons and their wives. SVV 17 Al het gedierte, dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte, en aan vee, en aan al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan; en dat zij overvloediglijk voorttelen op de aarde, en vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen op de aarde. NIV 17 Bring out every kind of living creature that is with you—the birds, the animals, and all the creatures that move along the ground—so they can multiply on the earth and be fruitful and increase in number on it.” SVV 18 Toen ging Noach uit, en zijn zonen, en zijn huisvrouw, en de vrouwen zijner zonen met hem. NIV 18 So Noah came out, together with his sons and his wife and his sons’ wives. SVV 19 Al het gedierte, al het kruipende, en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert, naar hun geslachten, gingen uit de ark. NIV 19 All the animals and all the creatures that move along the ground and all the birds—everything that moves on land—came out of the ark, one kind after another. SVV 20 En Noach bouwde den HEERE een altaar; en hij nam van al het reine vee, en van al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar. NIV 20 Then Noah built an altar to the LORD and, taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. SVV 21 En de HEERE rook dien liefelijken reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil; want het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb. NIV 21 The LORD smelled the pleasing aroma and said in his heart: “Never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. And never again will I destroy all living creatures, as I have done. SVV 22 Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden. NIV 22 “As long as the earth endures, seedtime and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice