Parallel Bible results for Habakuk 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Habakuk 1

SVV 1 De last, welken Habakuk, de profeet, gezien heeft. NIV 1 The prophecy that Habakkuk the prophet received. SVV 2 HEERE! hoe lang schreeuw ik, en Gij hoort niet, hoe lang roep ik geweld, tot U, en Gij verlost niet! NIV 2 How long, LORD, must I call for help, but you do not listen? Or cry out to you, “Violence!” but you do not save? SVV 3 Waarom laat Gij mij ongerechtigheid zien, en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over, en er is twist, en men neemt gekijf op. NIV 3 Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Destruction and violence are before me; there is strife, and conflict abounds. SVV 4 Daarom wordt de wet onderlaten, en het recht komt nimmermeer voort; want de goddeloze omringt den rechtvaardige; daarom komt het recht verdraaid voor. NIV 4 Therefore the law is paralyzed, and justice never prevails. The wicked hem in the righteous, so that justice is perverted. SVV 5 Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Ik werk een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden. NIV 5 “Look at the nations and watch— and be utterly amazed. For I am going to do something in your days that you would not believe, even if you were told. SVV 6 Want ziet, Ik verwek de Chaldeen, een bitter en snel volk, trekkende door de breedten der aarde, om erfelijk te bezitten woningen, die de zijne niet zijn. NIV 6 I am raising up the Babylonians,that ruthless and impetuous people, who sweep across the whole earth to seize dwellings not their own. SVV 7 Schrikkelijk en vreselijk is hetzelve; zijn recht en zijn hoogheid gaat van hemzelven uit. NIV 7 They are a feared and dreaded people; they are a law to themselves and promote their own honor. SVV 8 Want zijn paarden zijn lichter dan de luipaarden, en zij zijn scherper dan de avondwolven, en zijn ruiters verspreiden zich; ja, zijn ruiters zullen van verre komen, zij zullen vliegen als een arend, zich spoedende om te eten. NIV 8 Their horses are swifter than leopards, fiercer than wolves at dusk. Their cavalry gallops headlong; their horsemen come from afar. They fly like an eagle swooping to devour; SVV 9 Het zal geheellijk tot geweld komen, wat zij inslorpen zullen met hun aangezichten, zullen zij brengen naar het oosten; en het zal de gevangenen verzamelen als zand. NIV 9 they all come intent on violence. Their hordes advance like a desert wind and gather prisoners like sand. SVV 10 En hij zal de koningen beschimpen, en de prinsen zullen hem een belaching zijn; hij zal alle vesting belachen; want hij zal stof vergaderen, en hij zal ze innemen. NIV 10 They mock kings and scoff at rulers. They laugh at all fortified cities; by building earthen ramps they capture them. SVV 11 Dan zal hij den geest veranderen, en hij zal doortrekken, en zich schuldig maken, houdende deze zijn kracht voor zijn God. NIV 11 Then they sweep past like the wind and go on— guilty people, whose own strength is their god.” SVV 12 Zijt Gij niet van ouds af de HEERE, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven; o HEERE! tot een oordeel hebt Gij hem gesteld, en o Rots! om te straffen, hebt Gij hem gegrondvest. NIV 12 LORD, are you not from everlasting? My God, my Holy One, you will never die. You, LORD, have appointed them to execute judgment; you, my Rock, have ordained them to punish. SVV 13 Gij zijt te rein van ogen, dan dat Gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt Gij niet aanschouwen; waarom zoudt Gij aanschouwen die trouwelooslijk handelen? Waarom zoudt Gij zwijgen, als de goddeloze dien verslindt, die rechtvaardiger is dan hij? NIV 13 Your eyes are too pure to look on evil; you cannot tolerate wrongdoing. Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? SVV 14 En waarom zoudt Gij de mensen maken, als de vissen der zee, als het kruipend gedierte, dat geen heerser heeft? NIV 14 You have made people like the fish in the sea, like the sea creatures that have no ruler. SVV 15 Hij trekt ze allen met den angel op, hij vergadert ze in zijn garen, en hij verzamelt ze in zijn net; daarom verblijdt en verheugt hij zich. NIV 15 The wicked foe pulls all of them up with hooks, he catches them in his net, he gathers them up in his dragnet; and so he rejoices and is glad. SVV 16 Daarom offert hij aan zijn garen, en rookt aan zijn net; want door dezelve is zijn deel vet geworden, en zijn spijze smoutig. NIV 16 Therefore he sacrifices to his net and burns incense to his dragnet, for by his net he lives in luxury and enjoys the choicest food. SVV 17 Zal hij dan daarom altoos zijn garen ledig maken, en zal hij niet verschonen, met altoos de volken te doden? NIV 17 Is he to keep on emptying his net, destroying nations without mercy?

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice