Parallel Bible results for Handelingen 7:44-60

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Handelingen 7:44-60

SVV 44 De tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn, gelijk geordineerd had Hij, Die tot Mozes zeide, dat hij denzelven maken zou naar de afbeelding, die hij gezien had; NIV 44 “Our ancestors had the tabernacle of the covenant law with them in the wilderness. It had been made as God directed Moses, according to the pattern he had seen. SVV 45 Welken ook onze vaders ontvangen hebbende, met Jozua gebracht hebben in het land, dat de heidenen bezaten, die God verdreven heeft van het aangezicht onzer vaderen, tot de dagen van David toe; NIV 45 After receiving the tabernacle, our ancestors under Joshua brought it with them when they took the land from the nations God drove out before them. It remained in the land until the time of David, SVV 46 Dewelke voor God genade gevonden heeft, en begeerd heeft te vinden een woonstede voor den God Jakobs. NIV 46 who enjoyed God’s favor and asked that he might provide a dwelling place for the God of Jacob. SVV 47 En Salomo bouwde Hem een huis. NIV 47 But it was Solomon who built a house for him. SVV 48 Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt; gelijk de profeet zegt: NIV 48 “However, the Most High does not live in houses made by human hands. As the prophet says: SVV 49 De hemel is Mij een troon, en de aarde een voetbank Mijner voeten. Hoedanig huis zult gij Mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats Mijner ruste? NIV 49 “ ‘Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me? says the Lord. Or where will my resting place be? SVV 50 Heeft niet Mijn hand al deze dingen gemaakt? NIV 50 Has not my hand made all these things?’ SVV 51 Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij. NIV 51 “You stiff-necked people! Your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestors: You always resist the Holy Spirit! SVV 52 Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. NIV 52 Was there ever a prophet your ancestors did not persecute? They even killed those who predicted the coming of the Righteous One. And now you have betrayed and murdered him— SVV 53 Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden! NIV 53 you who have received the law that was given through angels but have not obeyed it.” SVV 54 Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem. NIV 54 When the members of the Sanhedrin heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. SVV 55 Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods. NIV 55 But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. SVV 56 En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods. NIV 56 “Look,” he said, “I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God.” SVV 57 Maar zij, roepende met grote stemme, stopten hun oren, en vielen eendrachtelijk op hem aan; NIV 57 At this they covered their ears and, yelling at the top of their voices, they all rushed at him, SVV 58 En wierpen hem ter stad uit, en stenigden hem; en de getuigen legden hun klederen af aan de voeten eens jongelings, genaamd Saulus. NIV 58 dragged him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. SVV 59 En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. NIV 59 While they were stoning him, Stephen prayed, “Lord Jesus, receive my spirit.” SVV 60 En vallende op de knieen, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. NIV 60 Then he fell on his knees and cried out, “Lord, do not hold this sin against them.” When he had said this, he fell asleep.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice