Parallel Bible results for Hosea 11

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Hosea 11

SVV 1 Als Israel een kind was, toen heb Ik hem liefgehad, en Ik heb Mijn zoon uit Egypte uitgeroepen. NIV 1 “When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. SVV 2 Maar gelijk zij henlieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg; zij offerden den Baals, en rookten den gesnedenen beelden. NIV 2 But the more they were called, the more they went away from me.They sacrificed to the Baals and they burned incense to images. SVV 3 Ik nochtans leerde Efraim gaan; Hij nam ze op Zijn armen, maar zij bekenden niet, dat Ik ze genas. NIV 3 It was I who taught Ephraim to walk, taking them by the arms; but they did not realize it was I who healed them. SVV 4 Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun, als degenen, die het juk van op hun kinnebakken oplichten, en Ik reikte hem voeder toe. NIV 4 I led them with cords of human kindness, with ties of love. To them I was like one who lifts a little child to the cheek, and I bent down to feed them. SVV 5 Hij zal in Egypteland niet wederkeren; maar Assur, die zal zijn koning zijn; omdat zij zich weigerden te bekeren. NIV 5 “Will they not return to Egypt and will not Assyria rule over them because they refuse to repent? SVV 6 En het zwaard zal in zijn steden blijven, en zijn grendelen verteren, en opeten, vanwege hun beraadslagingen. NIV 6 A sword will flash in their cities; it will devour their false prophets and put an end to their plans. SVV 7 Want Mijn volk blijft hangen aan de afkering van Mij; zij roepen het wel tot den Allerhoogste, maar niet een verhoogt Hem. NIV 7 My people are determined to turn from me. Even though they call me God Most High, I will by no means exalt them. SVV 8 Hoe zou Ik u overgeven, o Efraim? u overleveren, o Israel? Hoe zou Ik u maken als Adama, u stellen als Zeboim? Mijn hart is in Mij omgekeerd, al Mijn berouw is te zamen ontstoken. NIV 8 “How can I give you up, Ephraim? How can I hand you over, Israel? How can I treat you like Admah? How can I make you like Zeboyim? My heart is changed within me; all my compassion is aroused. SVV 9 Ik zal de hittigheid Mijns toorns niet uitvoeren; Ik zal niet wederkeren om Efraim te verderven; want Ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u, en Ik zal in de stad niet komen. NIV 9 I will not carry out my fierce anger, nor will I devastate Ephraim again. For I am God, and not a man— the Holy One among you. I will not come against their cities. SVV 10 Zij zullen den HEERE achterna wandelen, Hij zal brullen als een leeuw, wanneer Hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. NIV 10 They will follow the LORD; he will roar like a lion. When he roars, his children will come trembling from the west. SVV 11 Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte, en als een duif uit het land van Assur; en Ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de HEERE. NIV 11 They will come from Egypt, trembling like sparrows, from Assyria, fluttering like doves. I will settle them in their homes,” declares the LORD. SVV 12 NIV 12 Ephraim has surrounded me with lies, Israel with deceit. And Judah is unruly against God, even against the faithful Holy One.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice