Parallel Bible results for Job 11

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Job 11

SVV 1 Toen antwoordde Zofar, de Naamathiet, en zeide: NIV 1 Then Zophar the Naamathite replied: SVV 2 Zou de veelheid der woorden niet beantwoord worden, en zou een klapachtig man recht hebben? NIV 2 “Are all these words to go unanswered? Is this talker to be vindicated? SVV 3 Zouden uw leugenen de lieden doen zwijgen, en zoudt gij spotten, en niemand u beschamen? NIV 3 Will your idle talk reduce others to silence? Will no one rebuke you when you mock? SVV 4 Want gij hebt gezegd: Mijn leer is zuiver, en ik ben rein in uw ogen. NIV 4 You say to God, ‘My beliefs are flawless and I am pure in your sight.’ SVV 5 Maar gewisselijk, och, of God sprak, en Zijn lippen tegen u opende; NIV 5 Oh, how I wish that God would speak, that he would open his lips against you SVV 6 En u bekend maakte de verborgenheden der wijsheid, omdat zij dubbel zijn in wezen! Daarom weet, dat God voor u vergeet van uw ongerechtigheid. NIV 6 and disclose to you the secrets of wisdom, for true wisdom has two sides. Know this: God has even forgotten some of your sin. SVV 7 Zult gij de onderzoeking Gods vinden? Zult gij tot de volmaaktheid toe den Almachtige vinden? NIV 7 “Can you fathom the mysteries of God? Can you probe the limits of the Almighty? SVV 8 Zij is als de hoogten der hemelen, wat kunt gij doen? Dieper dan de hel, wat kunt gij weten? NIV 8 They are higher than the heavens above—what can you do? They are deeper than the depths below—what can you know? SVV 9 Langer dan de aarde is haar maat, en breder dan de zee. NIV 9 Their measure is longer than the earth and wider than the sea. SVV 10 Indien Hij voorbijgaat, opdat Hij overlevere of vergadere, wie zal dan Hem afkeren? NIV 10 “If he comes along and confines you in prison and convenes a court, who can oppose him? SVV 11 Want Hij kent de ijdele lieden en Hij ziet de ondeugd; zou Hij dan niet aanmerken? NIV 11 Surely he recognizes deceivers; and when he sees evil, does he not take note? SVV 12 Dan zal een verstandeloos man kloekzinnig worden; hoewel de mens als het veulen eens woudezels geboren is. NIV 12 But the witless can no more become wise than a wild donkey’s colt can be born human. SVV 13 Indien gij uw hart bereid hebt, zo breid uw handen tot Hem uit. NIV 13 “Yet if you devote your heart to him and stretch out your hands to him, SVV 14 Indien er ondeugd in uw hand is, doe die verre weg; en laat het onrecht in uw tenten niet wonen. NIV 14 if you put away the sin that is in your hand and allow no evil to dwell in your tent, SVV 15 Want dan zult gij uw aangezicht opheffen uit de gebreken, en zult vast wezen, en niet vrezen. NIV 15 then, free of fault, you will lift up your face; you will stand firm and without fear. SVV 16 Want gij zult de moeite vergeten, en harer gedenken als der wateren, die voorbijgegaan zijn. NIV 16 You will surely forget your trouble, recalling it only as waters gone by. SVV 17 Ja, uw tijd zal klaarder dan de middag oprijzen; gij zult uitvliegen, als de morgenstond zult gij zijn. NIV 17 Life will be brighter than noonday, and darkness will become like morning. SVV 18 En gij zult vertrouwen, omdat er verwachting zal zijn; en gij zult graven, gerustelijk zult gij slapen; NIV 18 You will be secure, because there is hope; you will look about you and take your rest in safety. SVV 19 En gij zult nederliggen, en niemand zal u verschrikken; en velen zullen uw aangezicht smeken. NIV 19 You will lie down, with no one to make you afraid, and many will court your favor. SVV 20 Maar de ogen der goddelozen zullen bezwijken, en de toevlucht zal van hen vergaan; en hun verwachting zal zijn de uitblazing der ziel. NIV 20 But the eyes of the wicked will fail, and escape will elude them; their hope will become a dying gasp.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice