Parallel Bible results for Job 12

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Job 12

SVV 1 Maar Job antwoordde en zeide: NIV 1 Then Job replied: SVV 2 Trouwens, omdat gijlieden het volk zijt, zo zal de wijsheid met ulieden sterven! NIV 2 “Doubtless you are the only people who matter, and wisdom will die with you! SVV 3 Ik heb ook een hart even als gijlieden, ik zwicht niet voor u; en bij wien zijn niet dergelijke dingen? NIV 3 But I have a mind as well as you; I am not inferior to you. Who does not know all these things? SVV 4 Ik ben het, die zijn vriend een spot is, maar roepende tot God, Die hem verhoort; de rechtvaardige en oprechte is een spot. NIV 4 “I have become a laughingstock to my friends, though I called on God and he answered— a mere laughingstock, though righteous and blameless! SVV 5 Hij is een verachte fakkel, naar de mening desgenen, die gerust is; hij is gereed met den voet te struikelen. NIV 5 Those who are at ease have contempt for misfortune as the fate of those whose feet are slipping. SVV 6 De tenten der verwoesters hebben rust, en die Gode tergen, hebben verzekerdheden, om hetgene God met Zijn hand toebrengt. NIV 6 The tents of marauders are undisturbed, and those who provoke God are secure— those God has in his hand. SVV 7 En waarlijk, vraag toch de beesten, en elkeen van die zal het u leren; en het gevogelte des hemels, dat zal het u te kennen geven. NIV 7 “But ask the animals, and they will teach you, or the birds in the sky, and they will tell you; SVV 8 Of spreek tot de aarde, en zij zal het u leren; ook zullen het u de vissen der zee vertellen. NIV 8 or speak to the earth, and it will teach you, or let the fish in the sea inform you. SVV 9 Wie weet niet uit alle deze, dat de hand des HEEREN dit doet? NIV 9 Which of all these does not know that the hand of the LORD has done this? SVV 10 In Wiens hand de ziel is van al wat leeft, en de geest van alle vlees des mensen. NIV 10 In his hand is the life of every creature and the breath of all mankind. SVV 11 Zal niet het oor de woorden proeven, gelijk het gehemelte voor zich de spijze smaakt? NIV 11 Does not the ear test words as the tongue tastes food? SVV 12 In de stokouden is de wijsheid, en in de langheid der dagen het verstand. NIV 12 Is not wisdom found among the aged? Does not long life bring understanding? SVV 13 Bij Hem is wijsheid en macht; Hij heeft raad en verstand. NIV 13 “To God belong wisdom and power; counsel and understanding are his. SVV 14 Ziet, Hij breekt af, en het zal niet herbouwd worden; Hij besluit iemand, en er zal niet opengedaan worden. NIV 14 What he tears down cannot be rebuilt; those he imprisons cannot be released. SVV 15 Ziet, Hij houdt de wateren op, en zij drogen uit; ook laat Hij ze uit, en zij keren de aarde om. NIV 15 If he holds back the waters, there is drought; if he lets them loose, they devastate the land. SVV 16 Bij Hem is kracht en wijsheid; Zijns is de dwalende, en die doet dwalen. NIV 16 To him belong strength and insight; both deceived and deceiver are his. SVV 17 Hij voert de raadsheren beroofd weg, en de rechters maakt Hij uitzinnig, NIV 17 He leads rulers away stripped and makes fools of judges. SVV 18 Den band der koningen maakt Hij los, en Hij bindt den gordel aan hun lenden. NIV 18 He takes off the shackles put on by kings and ties a loincloth around their waist. SVV 19 Hij voert de oversten beroofd weg, en de machtigen keert Hij om. NIV 19 He leads priests away stripped and overthrows officials long established. SVV 20 Hij beneemt den getrouwen de spraak, en der ouden oordeel neemt Hij weg. NIV 20 He silences the lips of trusted advisers and takes away the discernment of elders. SVV 21 Hij giet verachting over de prinsen uit, en Hij verslapt den riem der geweldigen. NIV 21 He pours contempt on nobles and disarms the mighty. SVV 22 Hij openbaart de diepten uit de duisternis, en des doods schaduwe brengt Hij voort in het licht. NIV 22 He reveals the deep things of darkness and brings utter darkness into the light. SVV 23 Hij vermenigvuldigt de volken, en verderft ze; Hij breidt de volken uit, en leidt ze. NIV 23 He makes nations great, and destroys them; he enlarges nations, and disperses them. SVV 24 Hij neemt het hart van de hoofden des volks der aarde weg, en doet hen dwalen in het woeste, waar geen weg is. NIV 24 He deprives the leaders of the earth of their reason; he makes them wander in a trackless waste. SVV 25 Zij tasten in de duisternis, waar geen licht is; en Hij doet hen dwalen, als een dronkaard. NIV 25 They grope in darkness with no light; he makes them stagger like drunkards.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice