Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Job 13

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Job 13

SVV 1 Ziet, dat alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en verstaan. NIV 1 “My eyes have seen all this, my ears have heard and understood it. SVV 2 Gelijk gijlieden het weet, weet ik het ook; ik zwicht niet voor u. NIV 2 What you know, I also know; I am not inferior to you. SVV 3 Maar ik zal tot den Almachtige spreken, en ben belust mij te verdedigen voor God. NIV 3 But I desire to speak to the Almighty and to argue my case with God. SVV 4 Want gewisselijk, gij zijt leugenstoffeerders; gij allen zijt nietige medicijnmeesters. NIV 4 You, however, smear me with lies; you are worthless physicians, all of you! SVV 5 Och, of gij gans stilzweegt! Dat zou ulieden voor wijsheid wezen. NIV 5 If only you would be altogether silent! For you, that would be wisdom. SVV 6 Hoort toch mijn verdediging, en merkt op de twistingen mijner lippen. NIV 6 Hear now my argument; listen to the pleas of my lips. SVV 7 Zult gij voor God onrecht spreken, en zult gij voor Hem bedriegerij spreken? NIV 7 Will you speak wickedly on God’s behalf? Will you speak deceitfully for him? SVV 8 Zult gij Zijn aangezicht aannemen? Zult gij voor God twisten? NIV 8 Will you show him partiality? Will you argue the case for God? SVV 9 Zal het goed zijn, als Hij u zal onderzoeken? Zult gij met Hem spotten, gelijk men met een mens spot? NIV 9 Would it turn out well if he examined you? Could you deceive him as you might deceive a mortal? SVV 10 Hij zal u gewisselijk bestraffen, zo gij in het verborgene het aangezicht aanneemt. NIV 10 He would surely call you to account if you secretly showed partiality. SVV 11 Zal u niet Zijn hoogheid verschrikken, en Zijn vreze over u vallen? NIV 11 Would not his splendor terrify you? Would not the dread of him fall on you? SVV 12 Uw gedachtenissen zijn gelijk as, uw hoogten als hoogten van leem. NIV 12 Your maxims are proverbs of ashes; your defenses are defenses of clay. SVV 13 Houdt stil van mij, opdat ik spreke, en er ga over mij, wat het zij. NIV 13 “Keep silent and let me speak; then let come to me what may. SVV 14 Waarom zou ik mijn vlees in mijn tanden nemen, en mijn ziel in mijn hand stellen? NIV 14 Why do I put myself in jeopardy and take my life in my hands? SVV 15 Ziet, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen? Evenwel zal ik mijn wegen voor Zijn aangezicht verdedigen. NIV 15 Though he slay me, yet will I hope in him; I will surely defend my ways to his face. SVV 16 Ook zal Hij mij tot zaligheid zijn; maar een huichelaar zal voor Zijn aangezicht niet komen. NIV 16 Indeed, this will turn out for my deliverance, for no godless person would dare come before him! SVV 17 Hoort naarstiglijk mijn rede, en mijn aanwijzing met uw oren. NIV 17 Listen carefully to what I say; let my words ring in your ears. SVV 18 Ziet nu, ik heb het recht ordentelijk gesteld; ik weet, dat ik rechtvaardig zal verklaard worden. NIV 18 Now that I have prepared my case, I know I will be vindicated. SVV 19 Wie is hij, die met mij twist? Wanneer ik nu zweeg, zo zou ik den geest geven. NIV 19 Can anyone bring charges against me? If so, I will be silent and die. SVV 20 Alleenlijk doe twee dingen niet met mij; dan zal ik mij van Uw aangezicht niet verbergen. NIV 20 “Only grant me these two things, God, and then I will not hide from you: SVV 21 Doe Uw hand verre van op mij, en Uw verschrikking make mij niet verbaasd. NIV 21 Withdraw your hand far from me, and stop frightening me with your terrors. SVV 22 Roep dan, en ik zal antwoorden; of ik zal spreken, en geef mij antwoord. NIV 22 Then summon me and I will answer, or let me speak, and you reply to me. SVV 23 Hoeveel misdaden en zonden heb ik? Maak mijn overtreding en mijn zonden mij bekend. NIV 23 How many wrongs and sins have I committed? Show me my offense and my sin. SVV 24 Waarom verbergt Gij Uw aangezicht, en houdt mij voor Uw vijand? NIV 24 Why do you hide your face and consider me your enemy? SVV 25 Zult Gij een gedreven blad verbrijzelen, en zult Gij een drogen stoppel vervolgen? NIV 25 Will you torment a windblown leaf? Will you chase after dry chaff? SVV 26 Want Gij schrijft tegen mij bittere dingen; en Gij doet mij erven de misdaden mijner jonkheid. NIV 26 For you write down bitter things against me and make me reap the sins of my youth. SVV 27 Gij legt ook mijn voeten in den stok, en neemt waar al mijn paden; Gij drukt U in de wortelen mijner voeten, NIV 27 You fasten my feet in shackles; you keep close watch on all my paths by putting marks on the soles of my feet. SVV 28 En hij veroudert als een verrotting, als een kleed, dat de mot opeet. NIV 28 “So man wastes away like something rotten, like a garment eaten by moths.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice