Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Job 22

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Job 22

SVV 1 Toen antwoordde Elifaz, de Themaniet, en zeide: NIV 1 Then Eliphaz the Temanite replied: SVV 2 Zal ook een man Gode voordelig zijn? Maar voor zichzelven zal de verstandige voordelig zijn. NIV 2 “Can a man be of benefit to God? Can even a wise person benefit him? SVV 3 Is het voor den Almachtige nuttigheid, dat gij rechtvaardig zijt; of gewin, dat gij uw wegen volmaakt? NIV 3 What pleasure would it give the Almighty if you were righteous? What would he gain if your ways were blameless? SVV 4 Is het om uw vreze, dat Hij u bestraft, dat Hij met u in het gericht komt? NIV 4 “Is it for your piety that he rebukes you and brings charges against you? SVV 5 Is niet uw boosheid groot, en uwer ongerechtigheden geen einde? NIV 5 Is not your wickedness great? Are not your sins endless? SVV 6 Want gij hebt uw broederen zonder oorzaak pand afgenomen, en de klederen der naakten hebt gij uitgetogen. NIV 6 You demanded security from your relatives for no reason; you stripped people of their clothing, leaving them naked. SVV 7 Den moede hebt gij geen water te drinken gegeven, en van den hongerige hebt gij het brood onthouden. NIV 7 You gave no water to the weary and you withheld food from the hungry, SVV 8 Maar was er een man van geweld, voor dien was het land, en een aanzienlijk persoon woonde daarin. NIV 8 though you were a powerful man, owning land— an honored man, living on it. SVV 9 De weduwen hebt gij ledig weggezonden, en de armen der wezen zijn verbrijzeld. NIV 9 And you sent widows away empty-handed and broke the strength of the fatherless. SVV 10 Daarom zijn strikken rondom u, en vervaardheid heeft u haastelijk beroerd. NIV 10 That is why snares are all around you, why sudden peril terrifies you, SVV 11 Of gij ziet de duisternis niet, en des water overvloed bedekt u. NIV 11 why it is so dark you cannot see, and why a flood of water covers you. SVV 12 Is niet God in de hoogte der hemelen? Zie toch het opperste der sterren aan, dat zij verheven zijn. NIV 12 “Is not God in the heights of heaven? And see how lofty are the highest stars! SVV 13 Daarom zegt gij: Wat weet er God van? Zal Hij door de donkerheid oordelen? NIV 13 Yet you say, ‘What does God know? Does he judge through such darkness? SVV 14 De wolken zijn Hem een verberging, dat Hij niet ziet; en Hij bewandelt den omgang der hemelen. NIV 14 Thick clouds veil him, so he does not see us as he goes about in the vaulted heavens.’ SVV 15 Hebt gij het pad der eeuw waargenomen, dat de ongerechtige lieden betreden hebben? NIV 15 Will you keep to the old path that the wicked have trod? SVV 16 Die rimpelachtig gemaakt zijn, als het de tijd niet was; een vloed is over hun grond uitgestort; NIV 16 They were carried off before their time, their foundations washed away by a flood. SVV 17 Die zeiden tot God: Wijk van ons! En wat had de Almachtige hun gedaan? NIV 17 They said to God, ‘Leave us alone! What can the Almighty do to us?’ SVV 18 Hij had immers hun huizen met goed gevuld; daarom is de raad der goddelozen verre van mij. NIV 18 Yet it was he who filled their houses with good things, so I stand aloof from the plans of the wicked. SVV 19 De rechtvaardigen zagen het, en waren blijde, en de onschuldige bespotte hen; NIV 19 The righteous see their ruin and rejoice; the innocent mock them, saying, SVV 20 Dewijl onze stand niet verdelgd is, maar het vuur hun overblijfsel verteerd heeft. NIV 20 ‘Surely our foes are destroyed, and fire devours their wealth.’ SVV 21 Gewen u toch aan Hem, en heb vrede; daardoor zal u het goede overkomen. NIV 21 “Submit to God and be at peace with him; in this way prosperity will come to you. SVV 22 Ontvang toch de wet uit Zijn mond, en leg Zijn redenen in uw hart. NIV 22 Accept instruction from his mouth and lay up his words in your heart. SVV 23 Zo gij u bekeert tot den Almachtige, gij zult gebouwd worden; doe het onrecht verre van uw tenten. NIV 23 If you return to the Almighty, you will be restored: If you remove wickedness far from your tent SVV 24 Dan zult gij het goud op het stof leggen, en het goud van Ofir bij den rotssteen der beken; NIV 24 and assign your nuggets to the dust, your gold of Ophir to the rocks in the ravines, SVV 25 Ja, de Almachtige zal uw overvloedig goud zijn, en uw krachtig zilver zijn; NIV 25 then the Almighty will be your gold, the choicest silver for you. SVV 26 Want dan zult gij u over den Almachtige verlustigen, en gij zult tot God uw aangezicht opheffen. NIV 26 Surely then you will find delight in the Almighty and will lift up your face to God. SVV 27 Gij zult tot Hem ernstiglijk bidden, en Hij zal u verhoren; en gij zult uw geloften betalen. NIV 27 You will pray to him, and he will hear you, and you will fulfill your vows. SVV 28 Als gij een zaak besluit, zo zal zij u bestendig zijn; en op uw wegen zal het licht schijnen. NIV 28 What you decide on will be done, and light will shine on your ways. SVV 29 Als men iemand vernederen zal, en gij zeggen zult: Het zij verhoging; dan zal God den nederige van ogen behouden. NIV 29 When people are brought low and you say, ‘Lift them up!’ then he will save the downcast. SVV 30 Ja, Hij zal dien bevrijden, die niet onschuldig is, want hij wordt bevrijd door de zuiverheid uwer handen. NIV 30 He will deliver even one who is not innocent, who will be delivered through the cleanness of your hands.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice