Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Job 23

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Job 23

SVV 1 Maar Job antwoordde en zeide: NIV 1 Then Job replied: SVV 2 Ook heden is mijn klacht wederspannigheid; mijn plage is zwaar boven mijn zuchten. NIV 2 “Even today my complaint is bitter; his hand is heavy in spite of my groaning. SVV 3 Och, of ik wist, dat ik Hem vinden zou, ik zou tot Zijn stoel komen; NIV 3 If only I knew where to find him; if only I could go to his dwelling! SVV 4 Ik zou het recht voor Zijn aangezicht ordentelijk voorstellen, en mijn mond zou ik met verdedigingen vervullen NIV 4 I would state my case before him and fill my mouth with arguments. SVV 5 Ik zou de redenen weten, die Hij mij antwoorden zou; en verstaan, wat Hij mij zeggen zou. NIV 5 I would find out what he would answer me, and consider what he would say to me. SVV 6 Zou Hij naar de grootheid Zijner macht met mij twisten? Neen; maar Hij zou acht op mij slaan. NIV 6 Would he vigorously oppose me? No, he would not press charges against me. SVV 7 Daar zou de oprechte met Hem pleiten; en ik zou mij in eeuwigheid van mijn Rechter vrijmaken. NIV 7 There the upright can establish their innocence before him, and there I would be delivered forever from my judge. SVV 8 Zie, ga ik voorwaarts, zo is Hij er niet, of achterwaarts, zo verneem ik Hem niet. NIV 8 “But if I go to the east, he is not there; if I go to the west, I do not find him. SVV 9 Als Hij ter linkerhand werkt, zo aanschouw ik Hem niet; bedekt Hij Zich ter rechterhand, zo zie ik Hem niet. NIV 9 When he is at work in the north, I do not see him; when he turns to the south, I catch no glimpse of him. SVV 10 Doch Hij kent den weg, die bij mij is; Hij beproeve mij; als goud zal ik uitkomen. NIV 10 But he knows the way that I take; when he has tested me, I will come forth as gold. SVV 11 Aan Zijn gang heeft mijn voet vastgehouden; Zijn weg heb ik bewaard, en ben niet afgeweken. NIV 11 My feet have closely followed his steps; I have kept to his way without turning aside. SVV 12 Het gebod Zijner lippen heb ik ook niet weggedaan; de redenen Zijns monds heb ik meer dan mijn bescheiden deel weggelegd. NIV 12 I have not departed from the commands of his lips; I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. SVV 13 Maar is Hij tegen iemand, wie zal dan Hem afkeren? Wat Zijn ziel begeert, dat zal Hij doen. NIV 13 “But he stands alone, and who can oppose him? He does whatever he pleases. SVV 14 Want Hij zal volbrengen, dat over mij bescheiden is; en diergelijke dingen zijn er vele bij Hem NIV 14 He carries out his decree against me, and many such plans he still has in store. SVV 15 Hierom word ik voor Zijn aangezicht beroerd; aanmerk het, en vrees voor Hem; NIV 15 That is why I am terrified before him; when I think of all this, I fear him. SVV 16 Want God heeft mijn hart week gemaakt, en de Almachtige heeft mij beroerd; NIV 16 God has made my heart faint; the Almighty has terrified me. SVV 17 Omdat ik niet uitgedelgd ben voor de duisternis, en dat Hij van mijn aangezicht de donkerheid bedekt heeft. NIV 17 Yet I am not silenced by the darkness, by the thick darkness that covers my face.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice