Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Job 8

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Job 8

SVV 1 Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zeide: NIV 1 Then Bildad the Shuhite replied: SVV 2 Hoe lang zult gij deze dingen spreken, en de redenen uws monds een geweldige wind zijn? NIV 2 “How long will you say such things? Your words are a blustering wind. SVV 3 Zou dan God het recht verkeren, en zou de Almachtige de gerechtigheid verkeren? NIV 3 Does God pervert justice? Does the Almighty pervert what is right? SVV 4 Indien uw kinderen gezondigd hebben tegen Hem, Hij heeft hen ook in de hand hunner overtreding geworpen. NIV 4 When your children sinned against him, he gave them over to the penalty of their sin. SVV 5 Maar indien gij naar God vroeg zoekt, en tot den Almachtige om genade bidt; NIV 5 But if you will seek God earnestly and plead with the Almighty, SVV 6 Zo gij zuiver en recht zijt, gewisselijk zal Hij nu opwaken, om uwentwil, en Hij zal de woning uwer gerechtigheid volmaken. NIV 6 if you are pure and upright, even now he will rouse himself on your behalf and restore you to your prosperous state. SVV 7 Uw beginsel zal wel gering zijn; maar uw laatste zal zeer vermeerderd worden. NIV 7 Your beginnings will seem humble, so prosperous will your future be. SVV 8 Want vraag toch naar het vorige geslacht, en bereid u tot de onderzoeking hunner vaderen. NIV 8 “Ask the former generation and find out what their ancestors learned, SVV 9 Want wij zijn van gisteren en weten niet; dewijl onze dagen op de aarde een schaduw zijn. NIV 9 for we were born only yesterday and know nothing, and our days on earth are but a shadow. SVV 10 Zullen die u niet leren, tot u spreken, en uit hun hart redenen voortbrengen? NIV 10 Will they not instruct you and tell you? Will they not bring forth words from their understanding? SVV 11 Verheft zich de bieze zonder slijk? Groeit het rietgras zonder water? NIV 11 Can papyrus grow tall where there is no marsh? Can reeds thrive without water? SVV 12 Als het nog in zijn groenigheid is, hoewel het niet afgesneden wordt, nochtans verdort het voor alle gras. NIV 12 While still growing and uncut, they wither more quickly than grass. SVV 13 Alzo zijn de paden van allen, die God vergeten; en de verwachting des huichelaars zal vergaan. NIV 13 Such is the destiny of all who forget God; so perishes the hope of the godless. SVV 14 Van denwelke zijn hoop walgen zal; en zijn vertrouwen zal zijn een huis der spinnekop. NIV 14 What they trust in is fragile ; what they rely on is a spider’s web. SVV 15 Hij zal op zijn huis leunen, maar het zal niet bestaan; hij zal zich daaraan vasthouden, maar het zal niet staande blijven. NIV 15 They lean on the web, but it gives way; they cling to it, but it does not hold. SVV 16 Hij is sappig voor de zon, en zijn scheuten gaan over zijn hof uit. NIV 16 They are like a well-watered plant in the sunshine, spreading its shoots over the garden; SVV 17 Zijn wortelen worden bij de springader ingevlochten; hij ziet een stenige plaats. NIV 17 it entwines its roots around a pile of rocks and looks for a place among the stones. SVV 18 Maar als God hem verslindt uit zijn plaats, zo zal zij hem loochenen, zeggende: Ik heb u niet gezien. NIV 18 But when it is torn from its spot, that place disowns it and says, ‘I never saw you.’ SVV 19 Zie, dat is vreugde zijns wegs; en uit het stof zullen anderen voortspruiten. NIV 19 Surely its life withers away, and from the soil other plants grow. SVV 20 Zie, God zal den oprechte niet verwerpen; Hij vat ook de boosdoeners niet bij de hand; NIV 20 “Surely God does not reject one who is blameless or strengthen the hands of evildoers. SVV 21 Totdat Hij uw mond met gelach vervulle, en uw lippen met gejuich. NIV 21 He will yet fill your mouth with laughter and your lips with shouts of joy. SVV 22 Uw haters zullen met schaamte bekleed worden; en de tent der goddelozen zal niet meer zijn. NIV 22 Your enemies will be clothed in shame, and the tents of the wicked will be no more.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice