Parallel Bible results for Johannes 13:1-17

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 13:1-17

SVV 1 En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde. NIV 1 It was just before the Passover Festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. SVV 2 En als het avondmaal gedaan was,, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iskariot, gegeven had, dat hij Hem verraden zou), NIV 2 The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. SVV 3 Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van God uitgegaan was, en tot God heenging, NIV 3 Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God; SVV 4 Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, omgordde Zichzelven. NIV 4 so he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. SVV 5 Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was. NIV 5 After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples’ feet, drying them with the towel that was wrapped around him. SVV 6 Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zeide tot Hem: Heere, zult Gij mij de voeten wassen? NIV 6 He came to Simon Peter, who said to him, “Lord, are you going to wash my feet?” SVV 7 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan. NIV 7 Jesus replied, “You do not realize now what I am doing, but later you will understand.” SVV 8 Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij. NIV 8 “No,” said Peter, “you shall never wash my feet.” Jesus answered, “Unless I wash you, you have no part with me.” SVV 9 Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. NIV 9 “Then, Lord,” Simon Peter replied, “not just my feet but my hands and my head as well!” SVV 10 Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen. NIV 10 Jesus answered, “Those who have had a bath need only to wash their feet; their whole body is clean. And you are clean, though not every one of you.” SVV 11 Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt niet allen rein. NIV 11 For he knew who was going to betray him, and that was why he said not every one was clean. SVV 12 Als Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en zeide tot hen: Verstaat gij, wat Ik ulieden gedaan heb? NIV 12 When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. “Do you understand what I have done for you?” he asked them. SVV 13 Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het. NIV 13 “You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and rightly so, for that is what I am. SVV 14 Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. NIV 14 Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another’s feet. SVV 15 Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. NIV 15 I have set you an example that you should do as I have done for you. SVV 16 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft. NIV 16 Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. SVV 17 Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet. NIV 17 Now that you know these things, you will be blessed if you do them.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice