Parallel Bible results for Johannes 17:6-19

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 17:6-19

SVV 6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. NIV 6 “I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours; you gave them to me and they have obeyed your word. SVV 7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is. NIV 7 Now they know that everything you have given me comes from you. SVV 8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. NIV 8 For I gave them the words you gave me and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. SVV 9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw. NIV 9 I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. SVV 10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt. NIV 10 All I have is yours, and all you have is mine. And glory has come to me through them. SVV 11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij. NIV 11 I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power ofyour name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. SVV 12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde. NIV 12 While I was with them, I protected them and kept them safe bythat name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction so that Scripture would be fulfilled. SVV 13 Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven. NIV 13 “I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. SVV 14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. NIV 14 I have given them your word and the world has hated them, for they are not of the world any more than I am of the world. SVV 15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. NIV 15 My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one. SVV 16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. NIV 16 They are not of the world, even as I am not of it. SVV 17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. NIV 17 Sanctify them by the truth; your word is truth. SVV 18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden. NIV 18 As you sent me into the world, I have sent them into the world. SVV 19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. NIV 19 For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice