Parallel Bible results for Johannes 18:1-11

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 18:1-11

SVV 1 Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welken Hij ging, en Zijn discipelen. NIV 1 When he had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley. On the other side there was a garden, and he and his disciples went into it. SVV 2 En Judas, die Hem verried, wist ook die plaats, dewijl Jezus aldaar dikwijls vergaderd was geweest met Zijn discipelen. NIV 2 Now Judas, who betrayed him, knew the place, because Jesus had often met there with his disciples. SVV 3 Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en Farizeen, kwam aldaar met lantaarnen, en fakkelen, en wapenen. NIV 3 So Judas came to the garden, guiding a detachment of soldiers and some officials from the chief priests and the Pharisees. They were carrying torches, lanterns and weapons. SVV 4 Jezus dan, wetende alles, wat over Hem komen zou, ging uit, en zeide tot hen: Wien zoekt gij? NIV 4 Jesus, knowing all that was going to happen to him, went out and asked them, “Who is it you want?” SVV 5 Zij antwoordden Hem: Jezus den Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verried, stond ook bij hen. NIV 5 “Jesus of Nazareth,” they replied. “I am he,” Jesus said. (And Judas the traitor was standing there with them.) SVV 6 Als Hij dan tot hen zeide: Ik ben het; gingen zij achterwaarts, en vielen ter aarde. NIV 6 When Jesus said, “I am he,” they drew back and fell to the ground. SVV 7 Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus den Nazarener. NIV 7 Again he asked them, “Who is it you want?”“Jesus of Nazareth,” they said. SVV 8 Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan. NIV 8 Jesus answered, “I told you that I am he. If you are looking for me, then let these men go.” SVV 9 Opdat het woord vervuld zou worden, dat Hij gezegd had: Uit degenen, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren. NIV 9 This happened so that the words he had spoken would be fulfilled: “I have not lost one of those you gave me.” SVV 10 Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelve uit, en sloeg des hogepriesters dienstknecht, en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van den dienstknecht was Malchus. NIV 10 Then Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest’s servant, cutting off his right ear. (The servant’s name was Malchus.) SVV 11 Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. Den drinkbeker, dien Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken? NIV 11 Jesus commanded Peter, “Put your sword away! Shall I not drink the cup the Father has given me?”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice